Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/aktualitates1/apstiprinats_cenradis_zemes_nomas_maksas_pakalpojumiem
Drukas datums: 03:41:29 25.05.2020

Apstiprināts cenrādis zemes nomas maksas pakalpojumiem12.08.2019

2019. gada 25. jūlija domes sēdē ar lēmumu Nr.8 (protokols Nr.1) “Par zemes nomas maksas pakalpojumu cenrāža apstiprināšanu Kandavas novadā”, deputāti apstiprināja zemes nomas maksu Kandavas novada teritorijā (papildus maksājot PVN un nekustamā īpašuma nodokli. 

Turpmāk 1 ha zemes noma attiecīgajā teritorijā maksās:

1.1. Kandavas pilsētas teritorijā 63,00 (sešdesmit trīs 00 centi) eiro;

1.2.  Kandavas pagasta teritorijā 65,00 (sešdesmit pieci 00 centi) eiro;

1.3. Cēres pagasta teritorijā 64,00 (sešdesmit četri 00 centi) eiro;

1.4. Matkules pagasta teritorijā 65,00 (sešdesmit pieci 00 centi) eiro;

1.5. Vānes pagasta teritorijā 67,00 (sešdesmit septiņi 00 centi) eiro;

1.6. Zantes pagasta teritorijā 61,00 (sešdesmit viens 00 centi) eiro;

1.7. Zemītes pagasta teritorijā 67,00 (sešdesmit septiņi 00 centi) eiro.

Palīgsaimniecību vajadzībām (lauksaimniecības zemēm Kandavas novada pagasta teritorijā līdz 1 ha platībā) un mazdārziņiem (Kandavas pilsētas teritorijā) iznomājamo zemesgabalu iznomāšanas kārtība paliek iepriekšējā – izsole netiek veikta (ja ir pieteicies viens pretendents) un zemes nomas maksa tiek noteikta saskaņā ar Kandavas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr. 18 “Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā”, tāpat iepriekšējā nomas maksas aprēķināšanas kārtība paliek zemes reformas laikā neizpirktajām lauksaimniecības zemēm.

Lēmums tapis, pamatojoties uz 2018. gada 1. jūlija MK noteikumiem Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, kas nosaka jaunu zemes nomas maksas noteikšanas kārtību neapbūvētiem zemesgabaliem, kas tiek izmantoti sociālās aizsardzības, kultūras, izglītības, zinātnes, sporta, vides un dzīvnieku aizsardzības vai veselības aprūpes funkcijas nodrošināšanai, neapbūvētiem zemesgabaliem, kas tiek izmantoti ielu (tās daļu) transporta būvju un inženiertīklu būvdarbiem, kuru laikā tiek veikta ielas seguma uzlaušana, zemes darbi un ielas konstrukcijas atjaunošana, vai kas tiek izmantots nožogojumu, sastatņu, konteineru, estakāžu, būvmateriālu un dažādu mehānismu, kā arī citu pagaidu konstrukciju novietošanai, kuras saistītas ar minētajiem būvdarbiem, neapbūvētiem zemesgabaliem vienai personai īslaicīgi – ne ilgāk par 10 dienām gadā – un iznomāšana nav pretēja sabiedrības interesēm, neapbūvētiem zemesgabaliem līdz 10 ha lauku teritorijā, kas tiek izmantots lauksaimniecībā, mežsaimniecībā vai ūdenssaimniecībā, uz termiņu ne ilgāk par sešiem gadiem, ja noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents, neapbūvētiem zemesgabaliem, kas tiek izmantoti nomnieka informācijas objekta izvietošanai gar ceļiem vai izkārtnes izvietošanai un neapbūvētiem zemesgabaliem, kas tiek izmantots tāda reklāmas objekta izvietošanai un noteiktajā termiņā pieteicies tikai viens pretendents.

Informācija par nomā nododamajiem zemesgabaliem (piemērojot jauno nomas maksas cenrādi) un izsolēm, ievietota pašvaldības mājaslapā www.kandava.lv. Nomas tiesību izsole tiks rīkota, ja uz viena zemesgabala nomu pieteiksies divi vai  vairāki pretendenti.

Pagarinot zemes nomas līgumu termiņu, nomas maksa tiks noteikta atbilstoši zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādim.

Tiem zemes nomas līgumiem, kas ir noslēgti līdz zemes nomas maksas pakalpojuma cenrāža stāšanās spēkā brīdim ( izņemot lauksaimniecības zemēm Kandavas novada pagasta teritorijā līdz 1 ha platībā un mazdārziņiem (Kandavas pilsētas teritorijā), jaunā nomas maksa tiks piemērota ar 01.01.2020.

Sandra Bērziņa

Nekustamā īpašum nodaļas vadītāja