Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/informacija_iedzivotajiem_par_atvieglojumu_izmainam_trucigam_un_maznodrosinatam_gimenem_personam
Drukas datums: 13:53:32 23.10.2019

Informācija iedzīvotājiem par atvieglojumu izmaiņām trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām)10.03.2016

Aicinām iepazīties ar izmaiņām un jau esošajiem noteikumiem par maznodrošināto un trūcīgo ģimeņu (personu) atvieglojumiem. Informācija ir saistīta ar sociālo aprūpi, dzīvokļa pabalstiem, valsts nodevām, nekustamā īpašuma nodokli, izglītības un veselības jautājumiem un kultūru.

Trūcīgās personas ir atbrīvotas no maksas par sociālās aprūpes pakalpojumiem, kā arī atgādinām, ka maznodrošinātās ģimenes un trūcīgās personas vēl joprojām var saņemt pārtikas pakas bez maksas. Dzīvokļa pabalstu un garantēto minimālo ienākumu (GMI) pabalstu izmaksā pašvaldība no pamatbudžeta.Trūcīgām ģimenēm(personām) nav jāmaksā valsts nodeva par civilstāvokļu aktu (laulības noslēgšanas, dzimšanas un miršanas faktu reģistrāciju u.c.) reģistrēšanu, grozīšanu un papildināšanu.

Samazināta īres maksa ir pašvaldībai piederošām, vai tās nomātām dzīvojamām telpām un sociālajiem dzīvokļiem. Sociālajiem dzīvokļiem pašvaldība var segt daļu no maksas par komunālajiem pakalpojumiem. Nekustamā īpašuma nodoklim pašvaldība piešķir atlaides, kas atrunātas saistošajos noteikumos.

Ar sīkāku informāciju par esošajiem noteikumiem un izmaiņām var iepazīties tabulā „ Atvieglojumi un palīdzība trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm (personām)” . Skatīt šeit