Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/jaunumi/par_barintiesas_darbu_2017_gada
Drukas datums: 20:19:52 22.03.2019

Par bāriņtiesas darbu 2017.gadā12.03.2018

Kandavas novada bāriņtiesas sastāvā 2017.gada nogalē notikušas izmaiņas – darbu bāriņtiesā beigusi priekšsēdētājas vietniece Liena Reinberga. Par bāriņtiesas priekšsēdētājas vietnieci ievēlēta Jolanta Vicinska, viņa turpinās strādāt ar audžuģimenēm kopā ar ievēlēto bāriņtiesas locekli Ingu Sniedziņu, kuras pārziņā būs arī aizbildnības lietas. Ar 2018.gada 4.janvāri darbu bāriņtiesā sākusi bāriņtiesas sēžu sekretāre Kristīne Endzele. 

Bāriņtiesā 2017.gadā uzsāktas 48 jaunas lietas un kopā pieņemti 102 lēmumi.

Aizgādības tiesību lietās pieņemti 20 lēmumi, pārtrauktas aizgādības tiesības 8 personām par 15 bērniem, atjaunotas 2 personām uz 2 bērniem un par 5 personām iesniegti prasības pieteikumi tiesā par aizgādības tiesību atņemšanu. Ar tiesas spriedumu atņemtas 9 bērnu aizgādības tiesības.

Aizbildnības lietās pieņemti 18 lēmumi, 7 bērniem nodibināta aizbildnība, pilngadību sasnieguši 7 bērni, 2 aizbildnībā esoši bērni adoptēti ģimenē. Uz 2017.gada 31.decembri 48 Kandavas novada bērnus aprūpē 33 aizbildņi.

Audžuģimeņu lietās pieņemti 13 lēmumi, 5 bērni ievietoti audžuģimenē, 3 bērni no audžuģimenes nodoti aizbildnībā, 3 bērni kļuvuši pilngadīgi, 1 bērns atgriezies ģimenē. 2017.gada 31.decembrī Kandavas novadā ir 60 audžuģimenes, kurās kopā uzturas 99 bērni, no tiem 30 Kandavas novada bērni.

2017.gada 31.decembrī bāriņtiesas pārraudzībā ir 12 personu ar ierobežotu rīcībspēju lietas. Aizgādnības lietās ir pieņemti 6 lēmumi.

Bāriņtiesa ir pieņēmusi 9 lēmumus adopcijas jautājumos, 3 lēmumi pieņemti par personu atbilstību adoptētājiem un adopciju bērnu interesēs.

Bāriņtiesa pieņēmusi 10 lēmumus, atļaujot ārpusģimenes aprūpē esošiem  bērniem izbraukt no valsts, 15 lēmumus bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju mantiskajās lietās, 4 atzinumus pēc tiesas pieprasījuma, 5  lēmumus par bērna nodošanu citas personas aprūpē, 2 lēmumus ģimenes valsts pabalsta izmaksas lietās.

2017.gadā bāriņtiesā veiktas 343 notariālās funkcijas, iekasēta valsts nodeva 3086,87 EUR.

Pozitīvas pārmaiņas 2018.gadā plānotas audžuģimenēm par audžuģimenes pienākumu veikšanu, uzturnaudas palielināšana bērnam. Kandavas novada audžuģimeņu skaits samazinās, bet esošajās audžuģimenēs ir maz brīvu vietu, tādēļ aicinu tos, kuri sevī jūt motivāciju palīdzēt kādam bērniņam, sazināties ar bāriņtiesu, lai iegūtu informāciju un vienotos par tikšanos.

Bāriņtiesa lūdz Kandavas novada iedzīvotājus būt saprotošiem un sniegt informāciju par vecākiem un personām, kas viņus aizstāj, kuri neaprūpē savus bērnus, izturas pret viņiem vieglprātīgi, ir pret bērniem vardarbīgi. Informāciju var sniegt neizpaužot savu vārdu un uzvārdu. Bāriņtiesa neizpauž informācijas sniedzēju. Šī informācija ir konfidenciāla.

Bāriņtiesa aicina Kandavas novada iedzīvotājus un ģimenes, kuriem ir iespējas un vēlēšanās palīdzēt kādam nelaimē nonākušam bērnam, sniegt atbalstu, palīdzību un mīlestību, būt atsaucīgiem un pieteikties, lai kļūtu par audžuģimeni vai aizbildni.

 Droši zvaniet 26424743 (Ritma), 29117232 (Jolanta) vai 63182497.

 Informāciju sagatavoja: Bāriņtiesas priekšsēdētāja Rima Supe