Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/noslegtie_ligumi/malkas_piegade_pasvaldibas_sia_kandavas_komunalie_pakalpojumi_siltumenergijas_razosanai_2018_2019_gada_apkures_sezona
Drukas datums: 10:38:36 28.05.2020

”Malkas piegāde pašvaldības SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā” 24.07.2018

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” iepirkuma komisija iepirkuma procedūrā ”Malkas piegāde pašvaldības SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā” iepirkuma identifikācijas Nr.KKP/2018/3, ir pieņēmusi šādu lēmumu par iepirkuma līguma slēgšanu:

 1.      Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA ”Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģistrācijas Nr.41203006844.

2.      Iepirkuma procedūras priekšmets: Malkas piegāde pašvaldības SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonā”.

3.      Īss iepirkuma priekšmeta apraksts: Malkas piegāde siltumenerģijas ražošanai 2018./2019.gada apkures sezonai, saskaņā ar tehnisko specifikāciju.

4.      Pretendents, kuram ir piešķirtas tiesības slēgt iepirkuma līgumu nosaukums un reģistrācijas numurs: SIA „AM Forest”, reģ.Nr.40103347835.

5.      Pretendenta piedāvātā līgumcena: EUR 45 000,00 (bez PVN). Pievienotās vērtības nodoklis tiek piemērots, saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, rēķina apmaksas dienā.

  • Lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu pieņemšanas datums: 2018.gada 17.jūlijs.