Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumi/1139/biedriba_kandavas_partneriba_izsludina_leader_projektu_iesniegumu_konkursa_1_kartu
Drukas datums: 06:39:35 09.12.2019

Biedrība „Kandavas Partnerība” izsludina LEADER projektu iesniegumu konkursa 1. kārtu

02.05.2016 - 02.06.2016

Lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Termiņš, kad tiks uzsākta projektu iesnieguma pieņemšana: 02.05.2016. - 02.06.2016.

Kopējais izsludinātais finansējums konkursa 1.kārtā: 373 364,85 EUR.

Izsludinātās Rīcības un finansējums: 1.Rīcība „Atbalsts uzņēmējdarbības (izņemot tūrisma jomu) uzsākšanai un attīstībai” - 186 682,43 EUR; 2.Rīcība „Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma jomā” - 186 682,42 EUR.

Projektu īstenošanas termiņš: Ja tiek veikta būvniecība- 2 gadi no Lauku atbalsta dienesta (LAD) lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu, pārējiemprojektiem - 1 gads no LAD lēmuma pieņemšanas dienas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Ar Kandavas Partnerības attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam (sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu ielā 11, Kandavā un tīmekļa vietnēs http://www.kandavaspartneriba.lv un www.lad.gov.lv. Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai nosūtot uz LAD elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā.

Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu ielā 11,Kandavā, 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz LAD Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu).

Kontaktinformācija – Inta Haferberga, tālr.28390394, elektroniskā pasta adrese intaha@inbox.lv.