Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumi/1314/turpinas_darbs_pie_kandavas_novada_attistibas_programmas_izstrades
Drukas datums: 21:49:04 21.11.2019

Turpinās darbs pie Kandavas novada attīstības programmas izstrādes

22.04.2016 13:00 - 17:30

Piektdien, 22. aprīlī Kandavā, Kandavas multifunkcionālajā jaunatnes iniciatīvu centrā "Nagla" tikās Kandavas novada attīstības programmas izstrādes Vadības grupa, darba grupu koordinatori un Attīstības programmas izstrādes konsultantes.

Tikšanās mērķis bija Attīstības programmas izstrādes Vadības grupas, darba grupu koordinatoru un dokumenta izstrādes konsultantu kopīga darba sesija, lai atskatītos uz līdz šim darba grupās paveikto - apmainītos viedokļos, domās un redzējumā par līdz šim apkopoto, apzināto informāciju un vienotos par turpmāko darba procesu.

Koordinatori prezentēja tematisko darba grupu ietverto nozaru esošo situāciju raksturojošo statistisko datu apkopojumu, divās darba grupās arī veikto aptauju rezultātus, pirmos secinājumus un attīstības priekšlikumus.

Līdz 16.maijam darba grupas turpinās strādāt pie darba materiālu korekcijām un papildinājumiem, bet 9.jūnijā darba grupu koordinatori atkārtoti tiksies ar Attīstības programmas izstrādes konsultantēm, lai uzsāktu tiešo darbu pie dokumenta: Kandavas novada Attīstības programma 2016.-2021.gadam, sagatavošanas.

Kā iepriekš ziņots, saskaņā ar „Teritorijas attīstības plānošanas likumu” Kandavas novada pašvaldība sadarbībā ar „Metrum” Rīgas Centrālo biroju ir uzsākusi Kandavas novada attīstības programmas izstrādi. Dokumenta izstrādes mērķis ir veidot pamatu Kandavas novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai un noteikt rīcību kopumu, kas būtu realizējams turpmāko septiņu gadu laikā. Attīstības programmas dokumenta plānotais darbības termiņš ir septiņi gadi – no 2016.-2021.gadam.

Lai apzinātu pēc iespējas vairāk viedokļus, kā arī pārskatāmāk strukturētu plānošanas darbu, Kandavas novada attīstības programmas vadības grupa nolēma izveidot 6 attīstības programmas tematiskās darba grupas: „Izglītotas sabiedrības veidošana”, „Veselīgas un sociāli drošas sabiedrības veidošana”, „Sociāli aktīvas un kultūrbagātas sabiedrības attīstība”,„Efektīvas publiskās pārvaldes nodrošināšana”, „Uzņēmējdarbības un nodarbinātības sekmēšana” un „Novada tēla popularizēšana un tūrisma uzņēmējdarbības vides uzlabošana”, kā arī „Transporta infrastruktūras uzlabošana” un „Kvalitatīvu komunālo pakalpojumu attīstība”. Katrā darba grupā tika iekļauti 4-7 pārstāvji, gan no pašvaldības struktūrvienībām, gan arī ārpus tām.

Papildus informējam, ka iedzīvotājiem būs iespēja piedalīties attīstības programmas projekta publiskās apspriešanas pasākumos, kas tiks organizēti 2016.gada vasarā.