Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumu_kalendars/6994/kandavas_novada_dome_riko_nekustama_ipasuma_dagas_kandavas_pagasts_kandavas_novads_izsoli_ar_augsupejosu_soli
Drukas datums: 09:00:45 20.03.2019

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Dāgas”, Kandavas pagasts, Kandavas novads, izsoli ar augšupejošu soli

10.09.2018 11:10 - 11:15

Nekustamais īpašums „Dāgas”, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9062 015 0238) sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9062 015 0235 ar kopējo platību 2200m2.

Izsoles objekta sākumcena 810,00 eiro, nodrošinājums 81,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 10.septembrī plkst.11.10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2018.gada 7.septembrim, Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365.

  Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.
Attēlus skatīt šeit.  

Sludinājums publicēts 01.08.2018.