Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/notikumu_kalendars/6997/kandavas_novada_dome_riko_nekustama_ipasuma_lupinas_vanes_pagasts_kandavas_novads_atsavinasanu
Drukas datums: 09:25:50 20.03.2019

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Lupīnas”, Vānes pagasts, Kandavas novads, atsavināšanu

10.09.2018 11:40 - 11:50

Nekustamais īpašums (starpgabals) “Lupīnas”, Vānes pagasts, Kandavas novads, sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9088 001 0372 ar kopējo platību 1,16ha

uz kuru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var pieteikt pirmpirkuma tiesības. Zemes starpgabala nosacītā cena 3010,00 eiro. Pirmpirkuma tiesību realizēšana: pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabalu var realizēt zemes starpgabalam pieguļošā zemesgabala īpašnieki vai visi kopīpašnieki, ja to īpašumu tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā. Pirmpirkuma tiesību pieteikumu reģistrācija – Kandavas novada domē Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas novads, līdz 2018.gada 7.septembrim.

Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās vairāk nekā viena no pirmpirkuma tiesīgām personām, to starpā tiek rīkota izsole. Izsoles solis – 50,00 eiro, nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas (301,00 eiro) jāiemaksā Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Norēķini par zemes starpgabala pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Izsole notiks 2018.gada 10.septembrī plkst. 11.40 Kandavas novada domes sēžu zālē Dārza ielā 6, Kandavā.

Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365.

  Izsoles noteikumus skatīt šeit.

  Karti skatīt šeit.
Attēlus skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 01.08.2018.