Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sabiedribas_lidzdaliba/apstiprinata_kandavas_novada_ilgtspejigas_attistibas_strategija_2014_2033_gadam
Drukas datums: 06:39:11 09.12.2019

Apstiprināta Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.- 2033. gadam03.04.2014

2013.gada 27. jūnija domes sēdē deputāti vienojās par Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. Pēc apjomīga darba cēliena, stratēģijas projektu apspriešanām un stratēģijas saskaņošanas Rīgas plānošanas reģionā, 2014.gada 27.marta domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2033. gadam.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa plāns un hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu, attīstības projektu, u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās. Stratēģija ir viens no pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, tās izstrādes nepieciešamību nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums un citi normatīvie akti.Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzdevums ir definēt novada ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko profilu vai specializāciju (perspektīvos uzņēmējdarbības virzienus).

Apstiprinātā stratēģija šeit