Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/par_biedribas_kandavas_partneriba_leader_projektu_iesniegumu_konkursa_4_kartu
Drukas datums: 22:07:23 18.06.2018

Par biedrības „Kandavas Partnerība” LEADER projektu iesniegumu konkursa 4. kārtu 08.03.2017

Lauku attīstībai 2014.–2020. gadam apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" (apakšpasākuma kods – 19.2.) aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas" un aktivitātē "Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas" atbilstoši 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju”.

Projektu iesniegumu pieņemšanas termiņš:   10.04.2017. – 10.05.2017.

Projektu īstenošanas vieta – Kandavas Partnerības teritorija: Kandavas novads; Jaunpils novads; Pūres, Sēmes un Irlavas pagasti Tukuma novadā.

Kopējais izsludinātais finansējums konkursa 4.kārtā: 89194,87 EUR.

Izsludinātās Rīcības un finansējums: 2.Rīcība “Atbalsts uzņēmējdarbībai tūrisma jomā” – 74685,00 EUR; 3.Rīcība “Atbalsts publiskās infrastruktūras uzlabošanai – 7960,07 EUR; 6.Rīcība “Atbalsts izglītojošiem pasākumiem” – 6549,80 EUR.

Ar Kandavas Partnerības attīstības stratēģiju 2016.-2020.gadam (sabiedrības virzīta vietējās attīstības stratēģija) un dokumentāciju, kas nepieciešama, lai iesniegtu projekta iesniegumu, var iepazīties: biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu ielā 11,  Kandavā,  un tīmekļa vietnēs http://www.kandavaspartneriba.lv/  un   http://www.lad.gov.lv.

Projekta iesniegumu elektroniska dokumenta veidā var iesniegt Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā https://eps.lad.gov.lv/login vai nosūtot uz Lauku atbalsta dienesta elektroniskā pasta adresi lad@lad.gov.lv Elektronisko dokumentu likumā noteiktajā kārtībā. Projekta iesniegumu papīra formātā var iesniegt biedrības „Kandavas Partnerība” birojā Talsu ielā 11,  Kandavā, 2 eksemplāros un tā elektronisko kopiju, kas ierakstīta ārējā datu nesējā (ja to neiesniedz Lauku atbalsta dienesta  Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu). Kontaktinformācija – Inta Haferberga, tālr.28390394, elektroniskā pasta adrese intaha@inbox.lv.