Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/par_siltuma_tarifu_2017_2018_apkures_sezonai
Drukas datums: 09:57:44 24.06.2018

Par siltuma tarifu 2017/2018 apkures sezonai01.09.2017

Tuvojas rudens, kad visā Latvijā aktuāls kļūst jautājums par apkures sezonas uzsākšanu. Uzņēmumi apkopo parādus par sniegto pakalpojumu, SIA Kandavas komunālie pakalpojumi” kopš 2014.gada rudens nodrošina apkures pakalpojumu Kandavas pilsētā un Kandavas novadā, uzņēmuma  bilancē uz 31.08.2017 kopējais parāds par apkures pakalpojumu sastāda EUR 38024.38, jeb 28.3 % no kopējā debitoru parāda.

SIA „Kandavas komunālie pakalpojumi” 2017/2018 apkures sezonā plāno apkalpot Kandavas  novadā 5 katlu mājas. Kopējā apkurināmā platība ir 55987.82 m2. Katrai katlu mājai tiek rēķināts atsevišķs apkures tarifs saskaņā ar katras katlu mājas efektivitāti, lai varētu pārskatāmi attiecināt izmaksas un klienti maksātu tikai par faktiski patērēto siltumenerģiju.

Tarifa aprēķins tika veikts balstoties uz 2016/2017 apkures sezonas (no 01.09.2016-31.08.2017) gada izmaksām. Apkures tarifs sagatavots balstoties uz Mainīgajām izmaksām (kurināmais, Dabas resursu nodoklis, elektroenerģija) tās ir izmaksas, kas mainās mainoties siltumenerģijas ražošanas apjomam, un pastāvīgajām izmaksām (darba samaksa, nodokļi, iekārtu remonts un uzturēšana, pamatlīdzekļu nolietojums, apdrošināšana, procentu maksājumi, NĪN) tās ir izmaksas, kas nav atkarīgas no saražotās siltumenerģijas apjoma, un pārējām izmaksām, pie kurām pieder administrācijas un citas izmaksas, kas tika sadalītas proporcionāli saražotās enerģijas apjomiem, un tarifā iekļauta tikai to izmaksu daļa, kura attiecināma uz siltumenerģijas ražošanu un tas ir 34.81% no kopējām pārējām izmaksām.

Pārējās izmaksas ietvert Administrācijas izmaksas - biroja darbinieku algas un nodokļi, biroja tehnikas nolietojums, darba aizsardzības izdevumi, parādu piedziņa, sakaru izdevumi, kancelejas preces, elektrība, apsardze, revīzijas izdevumi, grāmatvedības programmas uzturēšana un apkalpošana, bankas pakalpojumi, administrācijas transporta izdevumi (nolietojums, apdrošināšana, tehniskā apskate, tehniskā apkope, degviela u.c). un Citas izmaksas - īpašuma uzturēšana, darbnīcu un tehnikas uzturēšana.

 Tuvojas noslēgumam projekta “Biomasas katlu mājas un siltumtrases izbūve Kandavas pilsētā” īstenošana, kā rezultāta ir likvidētas 3 katlu mājas - Dārza ielā, Ķiršu ielā un Ozolu ielā, kā arī vairākas lokālās apkures sistēmas tai skaitā Kandavas Kārļa Mīlenbaha vidusskolā, Kandavas internātvidusskolā, Pirmskolas izglītības iestādē “Zīļuks” u.c. Projekta īstenošana radīja arī iespēju samazināt tarifu novada katlu mājās - administrācijas izmaksu pārdales rezultātā.

Biomasas katlu māja, Sabiles ielā 22, Kandavā.

Kopējā apkurināmā platība 40472.02 m2. Kā kurināmais tiks izmantota šķelda. Aprēķinātais tarifs ir EUR/MWh 59.33 bez PVN samazinājums par 7.9% no vidējā tarifa.

Katlu māja Kūrortu  iela 7A , Kandavā

Kopējā apkurināmā platība 3944,83 m2. Kā kurināmais tiek izmantota malka. Aprēķinātais tarifs ir EUR/MWh 68.48  bez PVN, samazinājums par 2.9%.

Vānes pagasta katlu māja Nr.2

Kopējā apkurināmā platība 5807.6 m2. Kā kurināmais tiek izmantota malka. Aprēķinātais tarifs ir EUR/MWh 55.73  bez PVN, samazinājums par 6.6%.

Zantes pagasta katlu māja

Kopējā apkurināmā platība 5317.39 m2. Kā kurināmais tiek izmantota malka. Aprēķinātais tarifs ir EUR/MWh 52.38  bez PVN, samazinājums par 8.5%.

Zemītes pagasta Zemītes tautas nama katlu māja

Kopējā apkurināmā platība 446 m2. Kā kurināmais tiek izmantota granulas. Aprēķinātais tarifs ir EUR/MWh 95.52  bez PVN, palielinājums par 11.7%.

 Siltuma tarifi 2017/2018 apkures sezonai

 

Katlu māja

Tarifs 2016/2017
EUR/MWh
(bez PVN)

Tarifs 2017/2018 EUR/MWh
(bez PVN )

Tarifs
2017/2018
EUR/MWh
(ar 12% PVN)- fiziskām personām

Tarifs
2017/2018
EUR/MWh
(ar 21% PVN)- juridiskām personām

Tarifa 2017/2018
pieaugums vai samazinājums %

Dārza iela 1 , Kandava

72.33

-

-

-

-

Ozolu iela 6A, Kandava

52.81

-

-

-

-

Ķiršu iela 10, Kandava

68.21

-

-

-

-

Sabiles iela 22, Kandava

64.45*

59.33

66.45

71.79

-7.9

Kūrortu iela 7A, Kandava

70.71

68.48

76.70

82.86

-2.9

Vānes katlu māja, Vāne

59.8

55.73

62.42

67.43

-6.6

Zantes katlu māja, Zante

57.41

52.38

58.67

63.38

-8.5

Zemītes tautas nams, Zemīte

85.59

95.52

106.98

115.58

11.7

* vidējais tarifs

 

Saskaņā ar siltumenerģijas piegādes līguma 3.6 punktu “Piegādātājam par tarifa vai cenas maiņu jāinformē Lietotājs ne vēlāk kā vienu mēnesi iepriekš, publicējot informāciju Kandavas novada mājas lapā www.kandava.lv un vietējā laikrakstā “Kandavas Novada Vēstis”.

            Atgādinām, ka siltumenerģijas patēriņu var ievērojami samazināt, veicot ēkas siltināšanas pasākumus. Kvalitatīva ēkas termoizolācija siltuma patēriņu var samazināt vidēji par 35-50 %.

2017. gada 31.augusta Kandavas novada domes sēdē tika apstiprināti Siltuma tarifi 2017/2018 apkures sezonai. Jaunais siltuma tarifs tiks piemērots no 2017. gada 1.oktobra.  

 

Publicēts  01.09.2017.