faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Pieņemts uz attīstību vērsts budžets 2018.gadam31.01.2018

Novada ekonomiskā un sociālā situācija, pašvaldības uzdevumi saimnieciskajā gadā.

Kandavas novada pašvaldības 2018.gada budžets izstrādāts, ievērojot likumā „Par pašvaldību budžetiem”, likumā „Par pašvaldībām”, likumā „Par budžetu un finanšu vadību”, likumā „Par valsts budžetu 2018.gadam”, kā arī nodokļu likumos, Ministru kabineta noteikumos un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības.  

Budžets izstrādāts Latvijas Republikas naudas vienībā - euro.

   Kandavas novada pašvaldības 2018.gada budžets ir sabalansēts. Tas ir dokuments, kurš atspoguļo pašvaldības politiku skaitliskā izteiksmē. Kandavas novada pašvaldības 2018.gada budžeta ieņēmumu noteikšanas pamatprincipi paredz piesardzīgu vērtējumu par ekonomiskās situācijas attīstību. Kandavas novada pašvaldības budžets sastāv no pamatbudžeta un speciālā budžeta. Speciālo budžetu veido Autoceļa fonda ieņēmumi un dabas resursa nodokļa ieņēmumi (pašvaldības daļa).

 2018.gadā novada infrastruktūra un ekonomiskā attīstība ir plānota, īstenojot Eiropas Savienības finansētos projektus, nosakot budžeta finansējumu mērķmaksājumiem un noteiktu objektu rekonstrukcijai un būvniecībai ar budžeta un aizņēmuma līdzekļiem.

Kandavas novada domes pamatbudžeta galvenās ieņēmumu pozīcijas ir iedzīvotāju ienākuma nodoklis un dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda. Kopsummā šie ieņēmumi 2018.gadā ir plānoti 5 609 389 euro, salīdzinot ar 2017.gadu (5 367 459 euro), palielinājums 241 930 euro.

      Lai sabalansētu budžetu, tiek plānots ņemt aizdevumus Valsts kasē par kopējo summu 1 158 366 euro (2017.gadā – 3 159 726 euro).

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” 2019.gadā plāno veikt projekta “Ūdens saimniecības pakalpojumu attīstība Kandavā “ 2.kārtu. Nepieciešamais pašvaldības ieguldījums ap 540 000 euro, ko vajadzētu rezervēt jau 2018.gadā no papildus ieņēmumiem.

 Kandavas novada pašvaldības pamatbudžets

1. Ieņēmumi

            Kandavas novada pašvaldības 2018.gada ieņēmumi ir plānoti 10 844 017 euro. Plānotie ieņēmumi ir par 17.5 % vairāk kā 2017.gadā sākotnēji plānotie (8 941 468 euro). Pieaugums, galvenokārt, no ceļu pārbūvei (1 322 500 euro) un PII “Zīļuks” energoefektivitātes paaugstināšanai (458 150 euro) paredzētajiem projektu līdzekļiem.

Pašvaldības pamatbudžeta ieņēmumus veido nodokļu un nenodokļu ieņēmumi, maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi, valsts mērķdotācijas un citu budžetu transferti.

Nodokļu ieņēmumi ir galvenais pašvaldības ieņēmumu avots. Lielākais īpatsvars nodokļu ieņēmumos ir iedzīvotāju ienākuma nodoklim 3 858 954 euro (35.6%), salīdzinājumā ar 2017.gadu pieaugums ir 4.2% (155 304 euro). Ir noteikts iedzīvotāju ienākuma nodokļa sadalījumus: pašvaldību budžetā attiecīgi 80% un valsts budžetā 20%. Saskaņā ar nekustamā īpašuma nodokļa prognozi, pašvaldības budžeta ieņēmumi no nekustamā īpašuma nodokli pieaugs par 5.4 % (29 839 euro). Parādus par nekustamā īpašuma nodokli plānots iekasēt 62% (67000 euro) no aprēķinātā parāda.

Nenodokļu ieņēmumus 2018.gadā plānots iekasēt 66 620 euro. 2017.gadā bija plānots iekasēt 86 368 euro apmērā. Šos ieņēmumus veido valsts un pašvaldību nodevas, naudas sodi un sankcijas, kā arī ieņēmumi no īpašumu pārdošanas. Salīdzinājumā ar 2017.gadu šeit ir plānots ieņēmumu samazinājums par 18 368 euro, jo nav plānota pašvaldības kustamās mantas realizācija.

Ieņēmumi no maksas pakalpojumiem un citi pašu ieņēmumi plānoti 309 715 euro. Salīdzinājumā ar 2017. gadu maksas pakalpojumi un citi pašu ieņēmumi ir palielinājušies par 21 398 euro, galveno palielinājuma apmēru sastāda maksa par izglītības pakalpojumiem  (12887 euro) un ieņēmumi par nomu un īri (5132 euro).

            Valsts budžeta transferti 2018.gadā plānoti 5 806 132 euro jeb 53.5% no kopējiem pašvaldības budžeta ieņēmumiem, no tiem: mērķdotācijas un dotācijas plānotas 3 552 179 euro (32.8 % no ieņēmumiem). Valsts budžeta transfertu apjoms 2018.gadā ir plānots, ņemot vērā 2018.gada valsts budžetā paredzēto finansējumu, spēkā esošos normatīvos aktus.

Pašvaldības budžetā no valsts budžeta iestādēm saņemtie transferti Eiropas Savienības līdzfinansētiem projektiem 2018.gadā plānoti 503 518 euro, palielinājums 227 428 euro.

Pašvaldības budžetā saņemtā dotācija no pašvaldību finanšu izlīdzināšanas fonda  2018.gadā palielinājusies par 86 626 euro un plānota 1 750 435 euro apmērā.

Pašvaldību saņemtie transferta ieņēmumi no citām pašvaldībām par savstarpējiem norēķiniem par izglītības pakalpojumiem 210 000 euro (palielinājums 28 500 euro).

Pamatbudžeta ieņēmumu struktūra attēlā Nr.1

2. Izdevumi

Kandavas novada pašvaldības 2018. gada pamatbudžeta kopējie izdevumi ir plānoti 11 741 240 euro. Salīdzinājumā ar 2017.gadu samazinājums ir 11 429 euro. Visi pašvaldības plānotie izdevumi pēc savas ekonomiskās būtības iedalīti deviņās funkcionālajās kategorijās, to sadalījums attēlā nr.2. Lielākais izdevumu īpatsvars budžetā ir atbalsts izglītībai 43%, ekonomiskai darbībai 20%, teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai 10%, kultūrai un sportam 10%, sociālajai palīdzībai un pakalpojumiem 8%. Visām pašvaldības iestādēm, plānojot 2018.gada izdevumus, bija jāievēro vienādi nosacījumi – budžeta izdevumi jāplāno kā 2017.gada sākotnējais plāns.

 Pamatbudžeta izdevumu struktūra attēlā Nr.2

Kopējie izdevumi 11 741 240 euro.

2.1. Pārvaldes izdevumi. Saskaņā ar LR likumu „Par pašvaldībām” un atbilstoši Kandavas novada Domes nolikumam, pašvaldības iedzīvotāju pārstāvību nodrošina pašvaldības lēmējorgāns – dome, ko veido ievēlēti deputāti, savukārt domes pieņemto lēmumu izpildi, kā arī tās darba organizatorisko un tehnisko apkalpošanu nodrošina pašvaldības administrācija. Kopējie izdevumi 2018. gadā ir 565 982 euro, tai skaitā parāda maksājumi (kredītu apkalpošana un procentu izdevumi) ir plānoti 45 500 euro, kas ir par 20 000 euro mazāk salīdzinājumā ar 2017.gadu.  

Pagājušajā gadā notika Kandavas mākslas un mūzikas skolas telpu pārbūve Kandavā, Sabiles ielā 12, kā rezultātā atbrīvojās telpas Tirgus laukumā 11, Kandavā. Ēkas 2.stāva remontam, elektroinstalācijas, sakaru un datortīklu un optiskā sakaru kabeļa izbūvei plānots tērēt 44 206 euro.

2.2. Sabiedriskā kārtība un drošība. Atbilstoši iedalījumam funkcionālajās kategorijās, šos izdevumus veido pašvaldības policijas un bāriņtiesas uzturēšana. Salīdzinājumā ar 2017.gadu izdevumi ir palielinājušies par 9.2% (16 583 euro).

Pašvaldības policijai izdevumi palielināti par 25 840 euro – ievērojamākais pieaugums atlīdzībai - 23 056 euro, formas tērpu iegādei - 1105 euro.

             2.3. Ekonomiskā darbība. Šīs sadaļas izdevumus veido, tūrisma attīstībai novadā, pilsētas un novada infrastruktūras sakārtošanai (ielas, ceļi, tilti) plānotie izdevumi: 2 334 565 euro (2017.gadā – 485 772 euro). Lielākie plānotie darbi ir Zīļu un Kalna ielu seguma rekonstrukcija, Mazās Skolas ielas posma projektēšana un būvniecība, melnā seguma izbūve Lapu, Cīruļu, Dzeņu ielās Kandavā, virsmas seguma apstrāde ceļam nr.56 Kandavas pagastā; grants ceļu pārbūve novadā 1 834 664 euro; pilsētā un pagastos grantēto ceļu seguma atjaunošana un uzturēšana u.c.; gājēju celiņu izbūve Zantē 14 000 euro un Vānē 24 752 euro, stāvlaukuma izbūve pie Cēres pagasta administratīvās ēkas 7828 euro; Matkules pagasta Centra ielas asfalta seguma virsmas apstrāde 13 143 euro.

 2.4. Vides aizsardzība. Plānotie līdzekļi 282 300 euro (2017.gadā – 294 230 euro). Finansējums paredzēts – ielu, laukumu, parku un citu teritoriju tīrīšanai, atkritumu savākšanai, notekūdeņu apsaimniekošanai.

            2.5. Pašvaldību teritoriju un mājokļu apsaimniekošanai plānoti līdzekļi 1 133 907 euro (2017.gadā - 2 447 585 euro). Šīs sadaļas izdevumi ir dzīvojamo un nedzīvojamo ēku apsaimniekošanai un uzturēšanai. Plānots remontēt malkas šķūni Lielā ielā 38 Kandavā. Projektu īstenošanai plānotie izdevumi:

  • Dzeja izdaiļo Kandavas vecpilsētu - 28 343 euro;
  • Parka pie Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolas labiekārtošana - 82 587 euro;
  • Ūdens iela 2, Kandavā telpu iegāde un remonts - 35 000 euro;
  • Video novērošanas tīkla paplašināšana - 5000 euro.

Apgaismošanas izdevumi: plānota Pils ielas posma no Kandavas ceļa līdz Upes ielai  apgaismojuma izbūve Zemītē 11 713 euro.

Teritoriju uzturēšanas izdevumi (stādījumi,  pilsētas un pagastu dekorēšana, kapsētu apsaimniekošana, kāpņu, soliņu remonti utt.): Zemītes pagastā plānots pabeigt estrādes remontu 3771 euro, Cēres pagastā plānots nomainīt pagasta administratīvās ēkas jumtu 71 393 euro un pārbūvēt meliorācijas sistēmas īpašumos “Brīviņi” un “Cēres parks” 31 739 euro; ierīkot lapeni 4346 euro Matkulē. Daļai plānoto darbu izpildei plānots ņemt aizdevumus Valsts Kasē par kopējo summu 680 554 euro apjomā.

2.6. Veselības aprūpes atbalstam ieplānoti 108 414 euro. Izdevumi plānoti Kandavas poliklīnikas koplietošanas telpu remontam (darbi iesākti 2017.gadā).

2.7. Atpūta, kultūra, sports un atbalsts biedrībām un nodibinājumiem. Plānoti līdzekļi 1 130 669 euro (2017.gadā - 1 006 203 euro). Palielinājums ir 124 466 euro. Atbalsts novada biedrībām un nodibinājumiem plānoti 44 670 euro (2017.gadā – 94 459 euro). 2018.gadā plānots turpināt Ozolāju estrādes (kora kāpnes) labiekārtošanu par aizņēmuma līdzekļiem 49 610 euro. Īstenojot Eiropas Savienības līdzfinansētos projektus, tiks pabeigts Valodas pagrabs Kandavas muzejā 30 663 euro; tiks realizēts projekts “Slimību profilakses un veselības veicināšanas pasākumi Kandavas novadā”, turpināsies projekts PROTI un DARI. Projektu kopējā summa 90 769 euro, tai skaitā, Eiropas Savienības vai cits finansējums 82 606 euro. Plānoti līdzekļi 34953 euro pašvaldības kolektīvu dalībai XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos, kuri norisināsies Latvijas valsts simtgades zīmē, Rīgā no 2018. gada 30.jūnija līdz 8.jūlijam.

2.8. Izglītība. Proporcionāli vislielākais finansējums ir izglītībai - 5 103 403 euro  (2017.gadā  5 776 665 euro), tai skaitā: valsts mērķdotācijas – 2 483 286 euro (2017.gadā 2 120 972 euro). Samazinājums kopumā ir par 673 262 euro. 2018.gadā ir plānots pašvaldības līdzfinansējums 5.-9. klašu skolēnu ēdināšanai novada skolās 96 053 euro;  minimālās darba algas palielinājums no 380 euro uz 430 euro, finansējums atalgojumam pedagogiem, ko nefinansē no mērķdotācijām; pieaugošo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centram 26 007 euro. Kandavas K.Mīlenbaha vidusskolā plānoti klašu remonti par 20 890 euro, lietus ūdens un kanalizācijas novadīšanas sistēmas sakārtošana (uz pusēm ar BJSS) 14 735 euro, nožogojuma starp halli un sporta laukumu sakārtošanai 4717 euro.

2018.gadā plānota Kandavas pilsētas PII “Zīļuks” energoefektivitātes paaugstināšanas projekta realizācija par kopējo summu 886 352 euro, tai skaitā, aizņēmuma līdzekļi – 428 202 euro.

2.9. Sociālā palīdzība un sociālie pakalpojumi. Plānotie līdzekļi 2018.gadā ir 902 276 euro (2017.gadā – 874 564 euro), kas ir par 3 % vairāk kā 2017.gadā (27 712 euro). Zantes ģimenes krīzes centrā plānots lietus ūdens noteku remonts 9 300 euro, Jelgavas ielā 4, Kandavā paredzēts nomainīt logus par 10 000 euro.

 Kandavas novada pašvaldības speciālais budžets

 Kandavas  novada pašvaldības speciālo budžetu veido Dabas resursu nodoklis un Autoceļa fonda ieņēmumi. Kopējie ieņēmumi ir 315 460 euro, izdevumi 325 988 euro, atlikums uz 01.01.2018. ir 10 528 euro. Speciālā budžeta ieņēmumi un izdevumi novadā tiek plānoti centralizēti.

Dabas resursa nodokļa ieņēmumi tiek plānoti lietus ūdeņu savākšanai, attīrīšanai, atkritumu savākšanai un citiem izdevumiem, kuri saistīti ar vides aizsardzību novadā 40 000 euro.

Plānotie autoceļa fonda ieņēmumi 2018.gadā 275 460 euro (2017.gadā 267 681 euro). Minētie līdzekļi paredzēti novada ceļu uzturēšanai.

  

 

Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top