Drukas resursa adrese: http://kandava.lv/sakums/vas_latvijas_valsts_celi_informacija_par_apauguma_likvidesanas_darbu_izsolem
Drukas datums: 13:00:34 14.12.2018

VAS „Latvijas Valsts ceļi” informācija par apauguma likvidēšanas darbu izsolēm10.01.2018

Valsts reģionālās nozīmes autoceļa P121 Tukums-Kuldīga   no km 43,5 līdz  km 44,0 ( kadastra apzīmējums 90880020088 ), valsts reģionālās nozīmes autoceļa P109 Kandava-Saldus   no km 14,0 līdz  km 23,0 ( kadastra apzīmējums 90940010360;90940020088;90920010223 ), valsts vietējās nozīmes autoceļa V1446 Tukums-Milzkalne-Smārde-Slampe km 9,0-13,0 (kadastra apzīmējums 90820100256), valsts vietējās nozīmes autoceļa V1450 Lancenieki-Džūkste-Lestene no km 3,0 līdz km 4,0(kadastra apzīmējums 90480020085), valsts vietējās  nozīmes autoceļa V1489 Brizule-Rideļi no km 0,0 līdz km 1,0 (kadastra apzīmējums 90780030083)  ceļu zemes nodalījuma joslā  abās autoceļu pusēs                                                                                                                     apauguma likvidēšanas darbu

2017. gada 22.augusta  IZSOLES NOTEIKUMI

1. Šie noteikumi nosaka kārtību, kādā tiek veikta  valsts reģionālās nozīmes autoceļa P121 Tukums-Kuldīga   no km 43,5 līdz  km 44,0 ( kadastra apzīmējums 90880020088 ), valsts reģionālās nozīmes autoceļa P109 Kandava-Saldus   no km 14,0 līdz  km 23,0 ( kadastra apzīmējums 90940010360;90940020088;90920010223 ), valsts vietējās nozīmes autoceļa V1446 Tukums-Milzkalne-Smārde-Slampe km 9,0-13,0 (kadastra apzīmējums 90820100256), valsts vietējās nozīmes autoceļa V1450 Lancenieki-Džūkste-Lestene no km 3,0 līdz km 4,0(kadastra apzīmējums 90480020085), valsts vietējās  nozīmes autoceļa V1489 Brizule-Rideļi no km 0,0 līdz km 1,0 (kadastra apzīmējums 90780030083)  ceļu zemes nodalījuma

 joslā  abās autoceļu pusēs .                                                                                                                                                                                  

 Ceļu zemes nodalījuma joslas apauguma (koki un krūmi) likvidēšanas darbu (turpmāk – Darbi) izsole valsts īpašuma robežās (kadastra apzīmējums 

90880020088; 90940010360;90940020088;90920010223;90820100256;90480020085;90780030083), ja uz apauguma likvidēšanas darbu veikšanu ir pieteicies vairāk nekā viens pretendents.

2. Apauguma likvidēšana ietver ceļu zemes nodalījuma joslā augošu koku un krūmu nociršanu un aizvākšanu. Tai skaitā īpaši bīstamu koku un zaru  zāģēšanu autoceļa P121 km 43,5-44,0 un V1450 km 3,0-4,0, ko ir rakstiski  lūgušas un akceptējušas Kandavas novada un Tukuma novada pašvaldības.

3. Izsoli izsludina valsts akciju sabiedrības “Latvijas Valsts ceļi” (turpmāk – LVC) tīmekļa vietnē (www.lvceli.lv) ne vēlāk kā 20 (divdesmit) dienas pirms izsoles dienas.

4. Izsoles noteikumus un līguma paraugu publicē LVC tīmekļa vietnē (www.lvceli.lv) un tie ir publiski pieejami  LVC Tukuma Nodaļā.

5. Izsoles dalībniekiem ir tiesības pirms izsoles apskatīt dabā izsolāmo ceļu zemes nodalījuma joslas posmu un veikt kontroles novērtējumu. LVC nosaka vismaz vienu apskates datumu, ievērojot, ka ceļu zemes nodalījuma joslas posma apskate veicama ne vēlāk kā četras darbadienas pirms izsoles dienas.

6. Lai pretendētu slēgt līgumu par ceļu zemes nodalījuma joslas apauguma likvidēšanas darbu veikšanu, dalībnieks LVC Nodaļā iesniedz aizpildītu iesniegumu par apauguma likvidēšanas valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā darbu veikšanu.

7. Iesniegumu pa pastu, vai personīgi, vai elektroniski var iesniegt līdz 2017. gada 26.janvārim plkst. 11-00. Pa pastu sūtīta, vai personīgi iesniegta iesnieguma saņemšanu apliecina dokumenta reģistrēšanas datums un laiks Nodaļā. Elektroniska dokumenta saņemšanu apliecina ienākošā e-pasta saņemšanas datums un laiks.

 

8. Piedāvājumu izvērtēšanas un izsoles uzvarētāja noteikšanas kritēriji ir:

8.1. apauguma likvidēšanai plānotais laika periods;

8.2. iepriekšējā pieredze Darbu veikšanā (izvērtējot pieredzi tiek ņemts vērā vai iepriekš ir sastādīti defektu akti par bojātu valsts autoceļu, ceļa aprīkojumu, ceļu zemes nodalījuma joslu, gaisvadu sakaru vai elektropārvades līnijām, aizsargājamu dabas objektu (koku) vai dabas pieminekli, nesakārtotu ceļu zemes nodalījuma joslu apauguma likvidēšanas darbu gadījumā).

9. Kritēriju piemērošana notiek pēc principa:

Kritērijs

Rādītājs

Punkti

Apauguma likvidēšanai plānotais laika periods

Īsākais

50

Katrs nākamais īsākais

( - 5 punkti no 50)

Iepriekšējā pieredze

Nav sastādīti defektu akti

50

Jauns pretendents

40

Sastādīti defektu akti

5

 

10. Ja pēc visu piedāvājumu izvērtēšanas tiek konstatēts, ka vairāki izsoles dalībnieki ir ieguvuši vienādu punktu skaitu, tad par uzvarētāju atzīst to dalībnieku, kurš piedāvājumu ir iesniedzis pirmais.

11. Lēmumu par pretendenta izvēli apauguma likvidēšanai valsts autoceļa ceļu zemes nodalījuma joslā pieņem attiecīgās Nodaļas vadītājs.

            12. Dalībniekiem izsoles rezultātus paziņo rakstiski piecu darbadienu laikā un uzaicina izsoles uzvarētāju noslēgt līgumu par Darbu veikšanu.

13. Darbu veikšanas līgumus paraksta izsoles uzvarētājs un LVC valdes priekšsēdētājs (vai cits pilnvarots valdes loceklis).

14. Slēdzot līgumu par Darbu veikšanu, juridiskās personas LVC iesniedz:

14.1. Uzņēmumu reģistra vai Komercreģistra apliecības kopiju;

14.2. pievienotās vērtības nodokļu maksātāja apliecības kopiju (ja izsoles dalībnieks reģistrējies kā PVN maksātājs);

14.3. Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju par pārstāvības tiesībām vai pilnvaru kopā ar Uzņēmumu reģistra lēmuma kopiju par pārstāvības tiesībām, norādot kontakttālruņa numuru.

15. Slēdzot līgumu par Darbu veikšanu fiziskās personas uzrāda personu apliecinošu dokumentu (pasi vai personas apliecību).

16. Izsoles dalībnieks var neiesniegt šo noteikumu 14. punktā minētos dokumentus atkārtoti, ja tie iesniegti jau iepriekš un to derīguma termiņš nav beidzies, kā arī to saturs ir atbilstošs pieprasītajam.

17. Sūdzības par izsoles norisi var iesniegt vai apstrīdēt izsoles rezultātu var 10 darba dienu laikā no Lēmuma pieņemšanas brīža LVC valdes priekšsēdētājam.

VAS „Latvijas Valsts ceļi”

Tukuma nodaļas vadītājs Harijs Lācars                                                        

Tel. 29132321

Harijs.lacars@lvceli.lv