vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Kandavas novada bāriņtiesa

Jelgavas iela 4a, Kandava, Kandavas novads, Latvija, LV-3120
Bāriņtiesas priekšsēdētāja
Jolanta Vicinska
Bāriņtiesas priekšsēdētāja vietniece
Zanda Zeltzaķe
Bāriņtiesas locekle
Daiga Gēce
Bāriņtiesas locekle
Inga Sniedziņa
57.032887 22.790377

Kandavas novada bāriņtiesā, valstī izsludinātās ārkārtējās situācijas laikā, ņemot vērā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas sniegtās pamatvadlīnijas bāriņtiesas darba organizēšanai, pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likumu un, uz tā pamata 2020.gada 9.jūnijā izdoto Ministru kabineta noteikumi Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 6.7.apakšpunktu, apmeklētāju pieņemšana pēc iespējas norisinās attālināti vai pēc iepriekšēja pieraksta zvanot pa tālruņiem 63182497, 29117232, 26424743 un 29322315, vai rakstot e-pastu uz adresi barintiesa@kandava.lv

Dokumentus bāriņtiesai iespējams iesniegt ievietojot tos pie Kandavas novada sociālā dienesta ēkas Jelgavas ielā 4A, Kandavā, izvietotajā pasta kastītē.

Ievērojot nepieciešamību piesardzības pasākumos un Atbilstoši Ministru Kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.23.-5.25. apakšpunktiem, kas nosaka bāriņtiesas iespējas ārkārtējās situācijas laikā, bāriņtiesas sēdēs izskatāmās lietas tiek izskatītas rakstveida procesā vai izmantojot videokonferences režīmu, ņemot vērā administratīvā procesa dalībnieku viedokļus par lietas izskatīšanas veidu. Iepazīšanos ar lietas materiāliem bāriņtiesa nodrošina attālināti, nosūtot uz personas norādīto e-pasta adresi skanētas lietas materiālu kopijas.


______

Ārkārtas situācijās ārpus Kandavas novada bāriņtiesas darba laika par iespējamiem bērnu tiesību pārkāpumiem, vardarbības gadījumiem pret bērniem ziņot Valsts policijai pa tālr. 110.

Bāriņtiesa pieņem apmeklētājus un nodrošina apliecinājumu izdarīšanu bāriņtiesas telpās Jelgavas ielā 4a Kandavā:

pirmdienās no plkst.13:00 - 18:00
piektdienās no plkst.9:00 - 12:00

Apmeklētāju pieņemšanas laiki un apliecinājumu izdarīšana pagastos pēc iepriekšēja pieteikuma pa tālruni 63182497
Cēres pagasta pārvaldē otrdienās no 10:00-12:00
Vānes pagasta pārvaldē trešdienās no 10:00-12:00
Matkules pagasta pārvaldē trešdienās no 13:00-14:00
Zantes pagasta pārvaldē ceturtdienās no 10:00-12:00
Zemītes pagasta pārvaldē ceturtdienās no 13:00-14:00

Kandavas novada bāriņtiesa ir Kandavas novada Domes izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde.

Ar 2009.gada 1.oktobri Kandavas novada bāriņtiesas darbības teritorija ir Kandavas pilsēta, Kandavas pagasts, Cēres pagasts, Matkules pagasts, Zemītes pagasts, Vānes pagasts un Zantes pagasts.

Bāriņtiesas darbības principi :
Bāriņtiesa savā darbībā pamatojas uz normatīvajiem aktiem un publisko tiesību principiem. Bāriņtiesa prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību.

Bāriņtiesas darbību regulē: Starptautiskās tiesību normas, Latvijas Republikas Civillikums, Bērnu tiesību aizsardzības likums, Bāriņtiesu likums, Civilprocesa likums, Administratīvā procesa likums, Valsts sociālo pabalstu likums, Latvijas Republikas Ministru kabineta19.12.2006. noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi", citi ar šiem likumiem pieņemtie Latvijas Republikas Ministru kabineta noteikumi, Kandavasnovada domes izdotie saistošie noteikumi un pieņemtie lēmumi, pašvaldības iekšējie normatīvie dokumenti, bāriņtiesas nolikums.

Bāriņtiesai ir šādas tiesības:
1) pieprasīt un bez maksas saņemt no valsts un pašvaldību iestādēm, komercsabiedrībām un organizācijām ziņas, kas nepieciešamas, lai izvērtētu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību ievērošanas likumību vai izlemtu bāriņtiesas kompetencē esošos jautājumus;

2) pieprasīt un bez maksas saņemt no kredītiestādēm ziņas par fiziskās personas — mantojuma atstājēja — kontu atlikumiem, lai sastādītu mantu sarakstu (mantojuma inventāra sarakstu), kā arī ziņas par mantojuma masu, bērna vai aizgādnībā esošās personas vārdā veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem, ja vecāks, aizbildnis vai aizgādnis nesniedz bāriņtiesai pieprasīto informāciju par bērna vai aizgādnībā esošās personas mantas pārvaldību vai ir pamatotas aizdomas, ka sniegtas nepatiesas ziņas;

3) veikt amatpersonu un iedzīvotāju aptauju, lai iegūtu ziņas, kas nepieciešamas aizbildnības, aizgādnības, adopcijas vai ar aizgādību saistīto jautājumu izlemšanai;

4) uzaicināt personas uz pārrunām un pieprasīt no tām paskaidrojumus par bērna vai aizgādnībā esošās personas personisko un mantisko tiesību aizsardzību;

5) iesniegt tiesā prasības pieteikumus un pieteikumus bērna vai aizgādnībā esošās personas interesēs, izņemot pieteikumus par rīcībspējas ierobežošanu un pārskatīšanu un pagaidu aizgādnības nodibināšanu, kā arī prasības pieteikumus par paternitātes pieņēmuma apstrīdēšanu;

6) veikt pārrunas ar bērnu un aizgādnībā esošo personu bez citu personu klātbūtnes;

7) lūgt psihologu veikt personas vai ģimenes psiholoģisko izpēti un saņemt psihologa atzinumu par izpētes rezultātiem;

8) pārbaudīt bērna vai aizgādnībā esošās personas dzīves apstākļus.

Bāriņtiesas vispārīgie pienākumi:

1) aizstāv bērna vai aizgādnībā esošās personas personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

2) izskata iesniegumus un sūdzības, to skaitā iesniegumus un sūdzības par vecāka, aizbildņa, aizgādņa vai audžuģimenes rīcību;

3) piedalās lietas izskatīšanā tiesā un sniedz atzinumu, ja likums nosaka vai tiesa atzīst bāriņtiesas piedalīšanos lietas izskatīšanā par nepieciešamu;

31) sniedz tiesai informāciju, kurai ir nozīme lietā par personas rīcībspējas ierobežošanu, pagaidu aizgādnības nodibināšanu un rīcībspējas ierobežojuma pārskatīšanu (piemēram, dokumentus par personas viedokli attiecībā uz rīcībspējas ierobežošanu, par dzīves apstākļu pārbaudi, par citu personu viedokli, par ziņām no sociālā dienesta, ārstējošā ārsta, ārstniecības, sociālās aprūpes un rehabilitācijas iestādes, par kredītiestādē veiktajiem darījumiem un kontu atlikumiem);

4) sadarbojas ar citām bāriņtiesām, ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, veselības aprūpes un izglītības iestādēm, sociālajiem dienestiem, policijas iestādēm, Valsts probācijas dienestu un tiesu izpildītājiem, lai nodrošinātu bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un interešu aizstāvību;

5) informē pašvaldības sociālo dienestu vai citu atbildīgo institūciju par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināta bērna attīstība un audzināšana un kurām nepieciešama palīdzība;

6) neizpauž informāciju, kas jebkādā veidā varētu kaitēt bērnam vai aizgādnībā esošajai personai;

7) sniedz palīdzību bērnam vai aizgādnībā esošajai personai, kura pēc palīdzības vērsusies bāriņtiesā;

71) uzklausa aizgādnībā esošo personu ikvienā jautājumā, kas skar šīs personas intereses;

8) Kriminālprocesa likumā noteiktajos gadījumos pārstāv bērnu vai aizgādnībā esošo personu kriminālprocesā;

9) informē vecāku, aizbildni, audžuģimeni vai viesģimeni par iespējamo apdraudējumu bērnam un par personas sodāmības faktu šā likuma 44.1 pantā noteiktajos gadījumos, kā arī informē pašvaldības sociālo dienestu par vecākiem, aizbildņiem, audžuģimenēm vai viesģimenēm, kuras ir informētas šā likuma 44.1 pantā noteiktajā kārtībā;

10) pārstāv audžuģimenē ievietota bērna personiskās un mantiskās intereses un tiesības;

11) izvērtē, vai vecāks ļaunprātīgi izmanto savas tiesības, kā arī informē tiesu izpildītāju par izvērtējuma rezultātiem vai pieņemtajiem lēmumiem, ja saņemts no tiesu izpildītāja akts par to, ka lietā, kas izriet no aizgādības tiesībām, tiesu izpildītāja noteiktajā laikā un vietā bērns nav sastapts, vai arī saņemts akts par nolēmuma nepildīšanu lietā, kas izriet no saskarsmes tiesībām.

Apliecinājuma izdarīšana un citu uzdevumu pildīšana Bāriņtiesu likuma 61.panta kārtībā:

Bāriņtiesa savā darbības teritorijā veic šādus uzdevumus:

1) apliecina darījumu, ja to slēdz attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā savu dzīvesvietu deklarējušie iedzīvotāji savstarpēji un ar citām personām un darījuma summa nepārsniedz 8537 euro;

2) apliecina līdzmantinieku un kopīpašnieku vienošanos par mantojuma vai kopīpašuma sadali (neatkarīgi no īpašuma vērtības), ja sadalāmā manta vai tās daļa atrodas attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

3) ieraksta testamentu grāmatā to iedzīvotāju testamentus, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, pieņem glabāšanā šo iedzīvotāju privātos testamentus (neatkarīgi no novēlētās mantas vērtības), kā arī pieņem bāriņtiesai glabāšanā nodoto testamentu atsaukumus (neatkarīgi no testatora dzīvesvietas);

4) apliecina to iedzīvotāju pilnvaras (izņemot universālpilnvaras), kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā, un pieņem šo iedzīvotāju pilnvaru atsaukumus;

5) apliecina uz dokumentiem to iedzīvotāju paraksta īstumu, kuru deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

6) apliecina tāda dokumenta noraksta, kopijas vai izraksta pareizību, kurš attiecas uz konkrēto personu;

7) pēc līdzēju iesnieguma saņemšanas izsniedz paziņojumu par līguma grozīšanu vai uzteikšanu līdzēju pretējām pusēm, ja to deklarētā dzīvesvieta ir attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

8) apliecina parakstus uz nostiprinājuma lūguma zemesgrāmatai (Zemesgrāmatu likuma 60.pants), ja viens no lūdzējiem ir deklarējis savu dzīvesvietu attiecīgās bāriņtiesas darbības teritorijā;

9) sagatavo dokumentu projektus.

Bāriņtiesas apliecinājums juridiskā spēka ziņā pielīdzināms notariālajam apliecinājumam.

Bāriņtiesa iekasē valsts nodevas

1) par darījuma akta projekta sagatavošanu — 11,38 euro;

2) par darījuma apliecināšanu — 7,11 euro;

3) par testamenta sastādīšanu vai atsaukšanu — 18,50 euro;

4) par testamenta pieņemšanu glabāšanā — 34,15 euro;

5) par pilnvaras sagatavošanu — 4,27 euro;

6) par pilnvaras apliecināšanu — 2,85 euro;

7) par paraksta apliecināšanu — 2,85 euro;

8) par apliecinājumu un citu darbību reģistra izraksta sastādīšanu un izsniegšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

9) par noraksta vai izraksta sastādīšanu — 1,42 euro (par katru lappusi);

10) par noraksta, izraksta vai kopijas apliecināšanu — 0,43 euro (par katru lappusi);

11) par paziņojuma izsniegšanu — 4,27 euro;

12) par apliecības izsniegšanu par izsniegto paziņojumu — 4,27 euro;

13) par nostiprinājuma lūguma sastādīšanu — 7,11 euro;

14) par paraksta apliecināšanu uz nostiprinājuma lūguma — 4,27 euro;

15) par mantojuma saraksta sastādīšanu — 48,38 euro;

16) par cita veida dokumentu sastādīšanu — 4,27 euro (par katru lappusi).

Bāriņtiesas lēmumi
Bāriņtiesas lēmumi stājas spēkā un izpildāmi nekavējoties. Bāriņtiesas lēmumi ir obligāti visām fiziskajām un juridiskajām personām. Bāriņtiesas lēmumu ieinteresētā persona var pārsūdzēt tiesā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Pieteikuma iesniegšana tiesā neaptur lēmuma darbību.

Bērnu tiesību aizsardzības likums

Bāriņtiesu likums

Latvijas Republikas Ministru kabineta 19.12.2006. noteikumi Nr.1037 „Bāriņtiesas darbības noteikumi"

Kandavas novada bāriņtiesas nolikums šeit


Dati sagatavoti sadarbībā ar uzziņu portālu www.viss.lv Kandavas novada bāriņtiesa
back to top