pavasara-foto-majas-lapai9mazs.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Nolikumi

ARHĪVS (izdoti līdz 01.07.2021.)

NOLIKUMI

1. Kandavas novada būvvaldes nolikums. Skatīt šeit

2. Kandavas novada domes administratīvās komisijas nolikums. Skatīt šeit

3. Kandavas novada domes apbalvojumu nolikums (konsolidēts) Skatīt šeit

4. Kandavas novada domes dzīvokļu komisijas nolikums. Skatīt šeit

5. Kandavas novada sociālās pansijas nolikums. (Spēkā līdz 05.09.2018.)

6. Kandavas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas nolikums. Skatīt šeit

7. Kandavas novada sociālā  dienesta nolikums (stājas spēkā ar 02.12.2019.); Skatīt šeit

8. Kandavas novada jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas nolikums. Skatīt šeit

9. Kandavas novada domes vides aizsardzības komisijas nolikums. Skatīt šeit

10. Kandavas novada pašvaldības policijas nolikums. Skatīt šeit

11. Kandavas novada domes Ētikas komisijas nolikums. Skatīt šeit

12. Kandavas novada domes Administratīvo aktu strīdus komisijas nolikums. Skatīt šeit

13. Kandavas novada domes komisijai sadarbībai ar ārvalstīm nolikums. Skatīt šeit

14. Kandavas novada Ceļu un satiksmes drošības komisijas nolikums. Skatīt šeit

15. Kandavas novada domes Iepirkuma komisijas nolikums. Skatīt šeit

16. Kandavas novada Iedzīvotāju konsultatīvo padomju nolikums. Skatīt šeit

17. Kandavas novada Bāriņtiesas nolikums. Skatīt šeit

18. Kandavas novada Zantes pagasta pārvaldes nolikums. Skatīt šeit

19. Kandavas novada Zemītes pagasta pārvaldes nolikums. Skatīt šeit

20. Kandavas novada Cēres pagasta pārvaldes nolikums. Skatīt šeit

21. Kandavas novada Matkules pagasta pārvaldes nolikums. Skatīt šeit

22. Kandavas novada Vānes pagasta pārvaldes nolikums. Skatīt šeit

23. Kandavas novada domes "Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas" nolikums. Skatīt šeit

24. Kandavas novada domes konkursa "Diženi Kandavas novadā" nolikums. Skatīt šeit ; pielikums Nr.2 skatīt šeit

25. Kandavas novada sociālās mājas (pansijas) "Briedumi" nolikums. (Spēkā līdz 05.09.2018.)

26. Kandavas novada domes Medību koordinācijas komisijas nolikums. Skatīt šeit

Medību koordinācijas komisijas sēžu protokoli Sēdes datums Sēdes protokols
2015. gads

Protokols Nr.1 06.08.2015. šeit
Protokols Nr. 2 25.11.2015. šeit
2019. gads

Protokols Nr.1  
05.02.2019. šeit
2021.gads

Protokols Nr. 1 06.04.2021. šeit

Protokols Nr.2 ( 21.05.2019) skatīt šeit

27. Kandavas novada pašvaldības īpašumu atsavināšanas un dzīvojamo māju privatizācijas komisijas nolikums. Skatīt šeit

28. Kandavas novada īpašumu pārvaldīšanas komisijas nolikums. Skatīt šeit

29. Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centra nolikums. Skatīt šeit

30.Kandavas novada domes institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums. Skatīt šeit

31. Tukuma, Kandavas, Engures, Jaunpils novadu apvienotās pašvaldības civilās aizsardzības komisijas nolikums; skatīt šeit.

Tukuma sadarbības teritorijas civilās aizsardzības komisijas sastāvs:
Komisijas priekšsēdētājs: N.Rečs; komisijas priekšsēdētāja vietnieki: I.Priede, I.Valers, L.Gintere, V.Driķis, G.Celms; komisijas locekļi: I.Valtere, E.Dude, R.Zariņš, P.Baranovskis, J.Bahs, A.Hohfelds, A.Vācers, Dz.Rabkeviča; rezerves komisijas loceklis: I.Vereskuns.

32. Deinstitucionalizācijas darba grupas nolikums. Skatīt šeit

33. Kandavas novada Izglītības pārvaldes nolikums. Skatīt šeit

34. Kandavas novada bērnu tiesību aizsardzības sadarbības grupas nolikums. Skatīt šeit

35.Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes nolikums. Skatīt šeit

36. Zantes Ģimenes krīzes centra nolikums. Skatīt šeit

37. Kandavas novada Sporta padomes nolikums. Skatīt šeit

38. Kandavas novada pašvaldības amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikums. Skatīt šeit

39. Kandavas novada domes 2020. gada grantu konkursa “Attīsti uzņēmējdarbību Kandavas novadā!” nolikums. Skatīt šeit

40. Kandavas novada domes mantas nomas maksas atvieglojumu komisijas nolikums. Skatīt šeit

41.Kandavas novada Zantes pamatskolas nolikums. Skatīt šeit


NOTEIKUMI

1. Kandavas novada domes noteikumi "Par sociālajos dzīvokļos un sociālajās mājās Kandavas novadā izmitināmo personu kategorijām, kuras ir tiesīgas pretendēt uz sociālā dzīvokļa īri". Skatīt šeit NAV SPĒKĀ no 12.12.2014.

2. Kandavas novada domes un tās iestāžu īpašumā, valdījumā un turējumā esošo transporta līdzekļu izmantošanas noteikumi. Skatīt šeit
pielikums Nr.1 ; pielikums Nr. 2; pielikums Nr.3 ; pielikums Nr.4; pielikums Nr.5

3. Kandavas novada izglītības pārvaldes interešu izglītības programmu izvērtēšanas kārtība; skatīt šeit

4. Kandavas novada Civilās Aizsardzības plāns; skatīt šeit

5. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi "Kandavas novada domes Ētikas kodekss"; skatīt šeit

6. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi "Kārtība kādā kapitālsabiedrības iemaksā pašvaldības budžetā dividendēs izmaksājamo peļņas daļu (procentos no sabiedrības tīrās peļņas)"; skatīt šeit

7. Kandavas novada domes noteikumi "Par finansējuma piešķiršanas kārtību biedrībām un nodibinājumiem" Skatīt šeit; Atskaites veidlapa šeit

8. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi "Par koku uzskaites un vērtēšanas kārtību"; skatīt šeit

9. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi "Par nedzīvojamo telpu nomas maksu"; skatīt šeit

10. Kandavas novada domes noteikumi "Par Kandavas novada Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumiem"; skatīt šeit

11. Kandavas novada domes noteikumi "Kārtība, kādā Kandavas novadā aprēķina un sadala budžeta mērķdotāciju pašvaldības izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai"; skatīt šeit

12. Kandavas novada domes medību tiesību nomas piešķiršanas noteikumi; skatīt šeit

13. Kandavas novada domes noteikumi par Kandavas novada izglītības iestāžu izglītojamo un pedagogu apbalvošanu; skatīt šeit 

14. Kandavas novada domes noteikumi “Par valsts budžeta mērķdotācijas pedagogu darba samaksai un pedagogu slodžu sadales kārtību Kandavas novada izglītības iestādēs”; skatīt šeit

15. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi „Iepirkumu vadība”; skatīt šeit

16. Kandavas novada domes noteikumi "Par pašvaldības kapitālsabiedrību budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību"; skatīt šeit

17.  Kandavas novada domes iekšējie noteikumi "DOKUMENTU APRITES KĀRTĪBA KANDAVAS NOVADA DOMĒ"; skatīt šeit
      18. Elektronisko dokumentu izstrādāšanas, noformēšanas un aprites kārtība Kandavas novada domē; skatīt šeit
      19. Kandavas  novada domes Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra klientu apkalpošanas noteikumi; skatīt šeit

20. Personu datu apstrādes noteikumi. Skatīt šeit

21.Personu datu apstrādes noteikumi Kandavas novada izglītības iestādēs.  Skatīt šeit

22. Informācijas klasificēšanas un ierobežotas pieejamības informācijas lietošanas noteikumi. Skatīt šeit 

23. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi "Par neapbūvēta zemesgabala iznomāšanas kārtību Kandavas novadā"; skatīt šeit

24. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi  „Par atļaujas izsniegšanu publisku pasākumu rīkošanai”; skatīt šeit

25. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi "Trauksmes celšana"; skatīt šeit

26. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi „Ziedojumu pieņemšanas, izlietošanas un uzskaites kārtība Kandavas novada pašvaldībā”; skatīt šeit

27. Noteikumi par Kandavas novada domes nodarbināto komandējumiem un darba braucieniem; skatīt šeit

28. Kārtība, kādā veic inventarizāciju Kandavas novada domē; skatīt šeit

29. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi „Kandavas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu pārvaldības kārtība”; skatīt šeit

30. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi “Korupcijas novēršanas sistēmas organizācijas un kontroles veikšanas kārtība Kandavas novada pašvaldībā”. Skatīt šeit
Pielikums Nr.1.
Pielikums Nr.2.

31. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi “Kandavas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtība”; skatīt šeit
Pielikums Nr.1
Pielikums Nr.2

 32. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi  “Kandavas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegto maksas pakalpojumu izcenojumu aprēķināšanas metodika un apstiprināšanas kārtība”; skatīt šeit

33. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi „Kārtība, kādā Kandavas novada pašvaldība organizē samaksas atgūšanu no vecākiem par ārpusģimenes aprūpes pakalpojumiem”; skatīt šeit

34. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi “Par debitoru parādu administrēšanu Kandavas novada pašvaldībā”; skatīt šeit


CENRĀŽI

1. Kandavas novada domes iekšējie noteikumi “Kandavas novada pašvaldības iestāžu un struktūrvienību sniegtie maksas pakalpojumi”; skatīt šeit

Pielikums Nr. 1. Kandavas novada pašvaldības sniegto kancelejas pakalpojumu maksas cenrādis. Skatīt šeit

Pielikums Nr. 2. Kandavas novada Izglītības pārvaldes pakļautībā esošo izglītības iestāžu maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit

Pielikums Nr. 3. Kandavas novada Kultūras un sporta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit

Pielikums Nr. 4. Kandavas novada  Pašvaldības policijas sniegto maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit


2. Kapličas izmantošanas un kapu vietas ierādīšanas Kandavas novada kapsētās cenrādis. Skatīt šeit

3. Dzimtsarakstu nodaļas maksas pakalpojumu cenrādis. Skatīt šeit

4. Kandavas novada Zemes nomas maksas pakalpojuma cenrādis. Skatīt šeit

5. Kandavas novada sociālā dienesta  sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis (apstiprināts 29.10.2020.). Skatīt šeit

facebokinstagramtwitteryoutube
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumi
back to top