kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Covid-19 aktualitātes

Trešdiena 14.04.2021
Strauja, Gudrīte

Kandavas novada vēstnesis

Pašvaldības policija

KANDAVAS NOVADA PAŠVALDĪBAS POLICIJA
Zīļu iela 2, Kandava, tālrunis 63122045 (darba laikā);
mob. t.: 22302707
e-pasta adrese: p_policija@kandava.lv

Iedzīvotāju pieņemšanas vieta un laiki:

Kandavas pagastā/ pilsētā, Zīļu ielā 2, Kandavā – pirmdien no plkst.15:30– 17:00

  • otrdien 10:30– 12:00
  • piektdien 08:30– 10:00


Pašvaldības policijas sastāvs:

Policijas priekšnieks - Rihards Zariņš

e-pasts p_policija@kandava.lv

Policijas vecākais inspektors– Artis Rudzītis

Policijas inspektors: Aleksandrs Legzdiņš

Policijas inspektors- Normunds Šulcs

Policijas inspektors: Agnis Didrihsons

Pašvaldības policija darbojas saskaņā ar likumu „Par policiju” , kas nosaka policijas struktūru, policijas iestāžu kompetences un atbildības nošķiršanu.

15. pants. Policijas struktūra un padotība

Policija sastāv no Valsts policijas, Drošības policijas, pašvaldības policijas un ostas policijas.

Valsts policija un Drošības policija katra savas kompetences ietvaros izpilda savus pienākumus visā Latvijas Republikas teritorijā, pašvaldības policija — attiecīgajā administratīvajā teritorijā, bet ostas policija — normatīvajos aktos noteiktajās ostas robežās.

Valsts policija un Drošības policija ir iekšlietu ministra pārraudzībā esošas iestādes.

Pašvaldības policija ir iekļauta attiecīgās pašvaldības sastāvā, ostas policija — attiecīgās Ostas pārvaldes sastāvā, bet darba organizācijas jautājumos pašvaldības policija un ostas policija sadarbojas ar Valsts policiju.

(28.10.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.12.2010.)

19. pants. Pašvaldības policija

Pašvaldības policijas pienākumos ietilpst:

1) likumpārkāpumu profilakse;

2) par administratīvajiem pārkāpumiem aizturētu un arestētu personu apsargāšana un konvojēšana;

3) kontrole pār to, kā tiek izpildīti pašvaldību apstiprinātie noteikumi, par kuru pārkāpšanu paredzēta administratīvā atbildība, kā arī naudas sodu uzlikšana par šo noteikumu pārkāpšanu un to piedzīšana;

4) Valsts policijas un Drošības policijas atbalstīšana sabiedrības drošības garantēšanā un noziedzības apkarošanā.


Ja ienāk ziņas par to, ka tiek gatavots vai ir izdarīts likumpārkāpums, kura izskatīšana ir Valsts policijas kompetencē, pašvaldības policija veic nepieciešamos pasākumus tā novēršanai, pārkāpēja aizturēšanai, notikuma vietas apsargāšanai un nekavējoties par to paziņo attiecīgajai Valsts policijas iestādei (amatpersonai), kā arī nodod tai likumpārkāpēju un attiecīgos dokumentus par viņu. Šajos jautājumos Valsts policijas amatpersonu norādījumi ir saistoši pašvaldības policijas darbiniekiem.

Pašvaldības policijas darbinieku skaitu nosaka attiecīgā pašvaldība. Pašvaldības policijas sastāvā var būt tās priekšnieks, viņa vietnieki, vecākie inspektori, inspektori un jaunākie inspektori, kā arī vecākie kārtībnieki, kārtībnieki un jaunākie kārtībnieki. Pašvaldības policisti savus pienākumus pilda iekšlietu ministra apstiprinātajā vienota parauga formas tērpā.

Likuma 13.pantā noteiktajā kārtībā, iestājoties šā likuma 13.panta pirmajā daļā minētajiem apstākļiem, lietot fizisku spēku, speciālos cīņas paņēmienus, speciālos līdzekļus, kā arī ievietot personas pagaidu turēšanas telpās un šim nolūkam paredzētajos transportlīdzekļos, bet izņēmuma gadījumā, ja ir liels aizturēto personu skaits, arī uz laiku norobežotās pagaidu turēšanas vietās.

Speciālos līdzekļus, kurus ir tiesīgi lietot pašvaldības policijas darbinieki, kā arī šo speciālo līdzekļu lietošanas kārtību nosaka Ministru kabinets.

Pašvaldības policijas darbiniekiem ir tiesības šā likuma 14.pantā noteiktajā kārtībā un paredzētajās situācijās pielietot šaujamieročus.

21. pants. Prasības pašvaldības policijas darbiniekam

Par pašvaldības policijas darbinieku var būt persona, kura atbilst šādām prasībām:

1) ir pilngadīgs Latvijas pilsonis;

2) nav sodīta par tīšu noziedzīgu nodarījumu — neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3) nav notiesāta par tīšu noziedzīgu nodarījumu, atbrīvojot no soda;

4) nav saukta pie kriminālatbildības par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu, izņemot gadījumu, kad persona ir saukta pie kriminālatbildības, bet kriminālprocess pret to izbeigts uz reabilitējoša pamata;

5) ir ieguvusi vismaz vidējo izglītību.

Par pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku var pieņemt darbā personu, kura atbilst šā panta pirmās daļas 1., 2., 3. un 4.punktā noteiktajām prasībām un ir ieguvusi augstāko izglītību.

Pašvaldības policijas priekšnieku un viņa vietnieku pieņem darbā, ja saņemta iekšlietu ministra rakstveida piekrišana.

(16.09.2010. likuma redakcijā, kas stājas spēkā 01.11.2010.)

KNPP NOLIKUMS. Skatīt šeit

Pašvaldības policija sabiedrības drošības garantēšanā papildus juridiskām un fiziskām personām sniedz pakalpojumus saskaņā ar speciālajiem likumiem. Pakalpojumu izcenojumi. Skatīt šeit

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Rīgas plānošanas reģionsPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top