4-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
 • Latviski
 • English
mobile_header2.jpg
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Par pašvaldības līdzfinansējumu vēsturisku ēku fasāžu atjaunošanai, vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai18.04.2024

Saistībā ar iedzīvotāju izrādīto interesi par vēsturisko ēku fasāžu sakārtošanu Tukuma novadā sniedzam skaidrojumu par to, kas un kā var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam vēsturisku ēku fasāžu atjaunošanai, vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai.

Pašvaldības 2024. gada budžetā šai atbalsta programmai kopumā paredzēti 114 000 EUR, bet nepārsniedzot 30 000 EUR vienai ēkai.

vesturiskas-ekas

Kārtību, kādā var saņemt Tukuma novada pašvaldības līdzfinansējumu vēsturiskas ēkas fasādes atjaunošanai vai vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai, nosaka Tukuma novada domes 2024. gada 25. janvāra saistošie noteikumi Nr. 5 “Par pašvaldības līdzfinansējumu vēsturisku ēku fasāžu atjaunošanai, vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai Tukuma novadā (turpmāk – Noteikumi).

Pieteikuma iesniedzējs – fiziska vai juridiska persona (izņemot publisko tiesību juridiskā persona vai atvasināta publiska persona), kura ir objekta īpašnieks (valdītājs) vai viņa pilnvarota persona, – pašvaldības līdzfinansējumu vēsturiskas ēkas fasādes atjaunošanai vai vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai var saņemt neatkarīgi no ēkas būvēšanas laika ēkai, kura atrodas:

- Tukuma novada pilsētu un ciemu vēsturiskajā centrā vai apbūvē, vai tā aizsardzības zonā;

- Tukuma novada administratīvajā teritorijā un ir valsts nozīmes kultūras piemineklis vai ir tā aizsardzības zonā;

- Tukuma novada administratīvajā teritorijā un ir vietējas nozīmes kultūras piemineklis, kas iekļauts valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā.

Būvgaldniecības izstrādājumi, kuru restaurācijai var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu, šo Noteikumu izpratnē ir vēsturisko ēku koka logi un durvis, koka balkoni, balkonu margas, koka tornīši, kāpnes, tai skaitā to komplektā ietilpstošie elementi – aplodas, virslogi, sandriki, slēģi, reliņi, pakāpienu un kāpņu nožogojuma detaļas un citi, kas saglabājušies no ēkas būvniecības laika vai raksturo laiku, kad ēka ir tapusi. Būvgaldniecības izstrādājuma komplekts ir viena loga vai vienu durvju elementi, balkona vai kāpņu elementi, kas veido kompozicionālu un funkcionālu veselumu.

Savukārt metālkaluma un metāla izstrādājumi, kuru restaurācijai var tikt saņemts pašvaldības līdzfinansējums, šo Noteikumu izpratnē ir balkonu un kāpņu margas, notekcaurules, notekrenes, teknes, durvju, logu un vārtu aprīkojumi – vērējelementi un slēdzējelementi –, logu vērtņu fiksatori, karogu turētāji, kas saglabājušies no ēkas būvniecības laika vai raksturo laiku, kad ēka ir tapusi.

Līdzfinansējuma apmērs un darbi, kuri tiek līdzfinansēti

Pašvaldības līdzfinansējuma apjoms vēsturiskas ēkas fasādes atjaunošanas darbu kopējām izmaksām nepārsniedz 30 000 EUR vienai ēkai.

Pašvaldība līdzfinansējumu piešķir šādiem ēkas fasādes atjaunošanas darbiem:

 • ēkas fasādes, apdares vai krāsojuma atjaunošanai, ieskaitot ēkas fasādes sagatavošanas darbus, 50 % apmērā no darbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 30 000 EUR vienai ēkai;
 • jumta seguma atjaunošanai, nomaiņai 50 % apmērā no darbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 30 000 EUR vienai ēkai;
 • dūmeņu atjaunošanai, nomaiņai 50 % apmērā no darbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 1000 EUR vienai ēkai;
 • ieejas mezgla – lieveņa – pārbūvei vai atjaunošanai, uzbrauktuves, platformas (vides pieejamības nodrošināšanai) izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai 50 % apmērā no darbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 3000 EUR vienai ēkai;
 • ēkas fasādes apgaismojuma izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai 50 % apmērā no darbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 3000 EUR vienai ēkai;
 • vārtu, kas izvietoti līdz ar ēkas fasādi un veido fasādes koptēlu, izbūvei, pārbūvei vai atjaunošanai 50 % apmērā no darbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 2000 EUR vienai ēkai;
 • citiem ēkas fasādes atjaunošanas darbiem, piemēram, logu, palodžu, durvju, balkonu, u.tml. elementu pārbūvei vai nomaiņai 70 % apmērā no darbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 30 000 EUR vienai ēkai;
 • ēkas arhitektoniski mākslinieciskajai izpētei un tehniskajai apsekošanai 70 % apmērā no darbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 5000 EUR vienai ēkai;
 • būvniecības ieceres izstrādei un autoruzraudzībai 70 % apmērā no darbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 3000 EUR vienai ēkai;
 • būvuzraudzībai 70 % apmērā no darbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 1000 EUR vienai ēkai.

Pašvaldības līdzfinansējums vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai ir ne vairāk kā 70 % no restaurācijas darbu kopējām izmaksām, nepārsniedzot 10 000 EUR vienai ēkai.

Vēsturiska fasādes būvgaldniecības izstrādājuma komplektā, kas pretendē uz pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanu restaurācijai, var ietilpt detaļas, kas nav autentiskas, piemēram, eņģes, rokturi un tamlīdzīgi, taču izstrādājums kopumā ir vērtējams kā vēsturisks. Šādā gadījumā jāparedz neatbilstošo detaļu nomaiņa ar vēsturiski un stilistiski atbilstošām detaļām.

Vēsturiska būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācija jāparedz, maksimāli saglabājot oriģinālo izstrādājuma substanci, apstrādājot vai papildinot to ar atjaunojošiem un funkcijas spēju uzlabojošiem materiāliem, nepazeminot izstrādājuma kultūrvēsturisko vērtību.

Uz Noteikumos noteikto pašvaldības līdzfinansējumu nevar pretendēt, ja pieteicējs konkrētās ēkas fasādes atjaunošanai vai būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijai jau ir saņēmis finansējumu no valsts, Eiropas Savienības fondu, citiem ārvalstu finanšu palīdzības līdzekļiem vai citiem finanšu instrumentiem.

Pieteikuma iesniegšanas kārtība un iesniedzamie dokumenti

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai ēkas fasādes atjaunošanas darbiem vai vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurācijas darbiem, iesniedzējs pirms atjaunošanas vai restaurācijas darbu uzsākšanas pašvaldībā iesniedz:

 • pieteikumu (pieteikuma veidlapa pieejama www.tukums.lv sadaļā “Pakalpojumi” > “Iesniegumi un veidlapas” > “Nekustamais īpašums”);
 • notariāli apliecinātu pilnvaru, ja pieteikumu iesniedzēja vārdā iesniedz ēkas īpašnieka vai kopīpašnieku (ēkām, kur nav izdalīti dzīvokļu īpašumi) pilnvarota persona (ja attiecas);
 • daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības lēmuma (protokola) kopiju (ja attiecas), uzrādot oriģinālu, kurā: atbilstoši normatīvajiem aktiem pieņemts lēmums par ēkas fasādes atjaunošanu vai vēsturisku būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu restaurāciju; norādīti veicamie darbi un to kopējās izmaksas, norādīta kārtība, kādā ēka pēc tās restaurācijas vai atjaunošanas būs pieejama sabiedrības apskatei, kā arī norādīts vēlamais pašvaldības līdzfinansējuma apmērs procentos; dots pilnvarojums daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopības pilnvarotai personai noslēgt līgumu ar pašvaldību un veikt visas nepieciešamās darbības, tai skaitā izdarīt maksājumus, iesniedzēju pieteikumā norādīto darbu izpildei;
 • ēkas vai būvgaldniecības un metālkalumu izstrādājumu kopskata un detaļu krāsainas fotofiksācijas uz pieteikuma iesniegšanas brīdi;
 • restaurācijas darbu aprakstu un skici (ja attiecas);
 • izmaksu tāmi. Tāmes izdruku pievieno pieteikumam un to iesniedz arī “Excel” formātā elektroniski vai datu nesējā. Būvdarbu tāmes aktuālās veidlapas pieejamas Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 239 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-17 “Būvizmaksu noteikšanas kārtība”” (https://likumi.lv/ta/id/291029...); 
 • vienlaicīgi ar pieteikumu var iesniegt Tukuma novada būvvaldē akceptētu būvniecības ieceri (ja attiecas) – fasādes atjaunošanas apliecinājuma karti, paskaidrojuma rakstu vai būvprojektu un būvatļauju ar atzīmi par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi (kopiju, elektroniski vai pieteikumā norādīt lietas numuru Būvniecības informācijas sistēmā);
 • Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldes saskaņojumu un atļauju darbu veikšanai (ja attiecas);
 • restaurācijas darbu veicēja atbilstošu kvalifikāciju apliecinošus dokumentus un citus dokumentus, kuri saistīti ar restaurācijas darbu veikšanu, tajā skaitā ziņas par darba pieredzi, atsauksmes (ja attiecas);
 • saimnieciskās darbības veicējiem, kas pretendē uz līdzfinansējuma piešķiršanu, iesniedzot pieteikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu, pieteikumam jāpievieno de minimis atbalsta uzskaites sistēmā sagatavotās veidlapas izdruka vai jānorāda sistēmā izveidotās un apstiprinātās veidlapas identifikācijas numurs atbilstoši Ministru kabineta 2018. gada 21. novembra noteikumiem Nr. 715 “Noteikumi par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem”;
 • citus dokumentus, piemēram, vēsturiskās fotofiksācijas, izpētes materiālus, līgumus.

Ja būvei ir konstatētas patvaļīgas būvniecības pazīmes, t.i., nesošo, nenesošo būvelementu, fasāžu elementu (jumta segumu, dekoratīvo elementu, neatbilstošu logu, durvju, jumta logu u.tml.) iebūve, kurai nav būvniecības dokumentācijas un kura veikta neatbilstoši Tukuma novada teritorijas plānojuma un apbūves noteikumiem, būvniecības dokumentācijā obligāti jāiekļauj un, pirmkārt, jāveic patvaļīgas būvniecības seku likvidēšana. Ja paredzamajos darbos nebūs ietverti patvaļīgas būvniecības seku likvidēšanas pasākumi, finansējums netiek piešķirts.

Būvvaldē akceptētus būvniecības ieceres dokumentus var iesniegt pašvaldībai vienlaicīgi ar pieteikumu vai piecu mēnešu laikā pēc dienas, kad noslēgts rakstisks līgums ar pašvaldību par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

Pašvaldība pieteikuma iesniedzējam līdzfinansējumu piešķir ar nosacījumu, ka par atjaunojamo vai restaurējamo ēku uz pieteikuma iesniegšanas dienu pieteikuma iesniedzējam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādu Latvijas Republikā vai valstī, kurā tas reģistrēts, tajā skaitā valsts sociālās apdrošināšanas iemaksu parādi, kas kopsummā pārsniedz 150 EUR, kā arī maksājumu (nodokļi, nomas maksājumi utt.) parādi attiecībā pret pašvaldību.

Pieteikumu kopā ar pārējiem minētajiem dokumentiem pieteicējs iesniedz pašvaldībā Talsu ielā 4, Tukumā, Tukuma novadā, LV-3101, personīgi vai nosūtot pa pastu. Pieteikumu var iesniegt parakstītu ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz pašvaldības e-pasta adresi: pasts@tukums.lv.

Pieteikumu par līdzfinansējuma piešķiršanu izvērtē ar Tukuma novada domes lēmumu izveidota Vēsturisko ēku atjaunošanas izvērtēšanas komisija, kas darbojas saskaņā ar Komisijas nolikumu.

           Pašvaldības līdzfinansējuma saņēmējam līdzfinansējuma piešķiršanas līgumā noteiktajā kārtībā jānodrošina objekta pieejamība sabiedrības apskatei.

           Pieteikumu līdzfinansējuma saņemšanai saskaņā ar šiem Noteikumiem vienām un tām pašām īstenotajām atbalstāmajām darbībām vienā ēkā var iesniegt ne biežāk kā reizi 7 (septiņos) gados.

Jautājumu gadījumos aicinām vērsties pie pašvaldības Tūrisma un mantojuma attīstības nodaļas arhitekta Jāņa Jefremova, zvanot uz tālr. 29620220 vai rakstot uz e-pasta adresi janis.jefremovs@tukums.lv.

facebokinstagramtwitteryoutube
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumi
back to top