kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
mobile_header2.jpg
Lapas karte
AA+A++
A AAA

Septembrī un oktobrī konsultatīvajās padomēs lemtais un paveiktais25.10.2023

paveiktais-kandava1.jpgPēc Kandavas pilsētas iedzīvotāju konsultatīvās padomes iniciatīvas, pie afišu namiņa, kas atrodas pie Kandavas pasta nodaļas un veikala “ABI3” ir izvietota pastkastīte iedzīvotāju jautājumiem, ierosinājumiem un sūdzībām.Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, paust savu viedokli un konstruktīvus ierosinājumus, jo tikai sadarbojoties un izrādot personīgu iniciatīvu varam radīt pozitīvas pārmaiņas savā pilsētā un novadā!

Matkule

13. septembrī Matkules kultūras namā tikās Matkules pagasta konsultatīvās padomes locekļi, lai pārrunātu aktuālos jautājumus.

Viens no jautājumiem bija par iegūtās meža izciršanā iegūtās naudas potenciālo izlietojumu. Tukuma novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks attīstības plānošanas un nekustamā īpašuma jautājumos Egīls Dude klātesošajiem prezentēja meža izciršanā iegūto materiālu apjomu un to veidu, cik finansiāli iztērēts meža izciršanai, kā arī, kāds ir šī brīža atlikums, kas tiek iekļauts Matkules pagasta budžetā. Diskusijas ietvaros tiek nolemts atbalstīt Ezera ielas projektēšanas uzsākšanu, bet Rožu un Imulas ielai veikt projektēšanu komunikāciju atjaunošanai un to uzlabošanai. Padomes locekļi vienojās arī par to, ka izcirstajos meža apgabalos nepieciešams veikt meža zemes sagatavošanu, stādu iegādi un nākotnē tā stādīšanu

Pagasta pārvaldniece Agnese Vanaga ierosināja divu jaunu ielu reģistrēšanu Matkules pagasta centrā. Viena no ielām potenciāli plānota gar kultūras nama kreiso pusi līdz sporta laukumam/atpūtas vietai. Otra iela plānota līdz atkritumu šķirošanas konteineriem. Šāds ierosinājums iesniegts, jo šobrīd noris jaunais plānošanas periods Tukuma novadā. Padomes locekļi ierosinājumu atbalstīja.

A.Vanaga arī informēja klātesošos par Matkules pagastā esošā ceļa Nr.3 tehnisko stāvokli- iestājoties slapjam laika periodam ceļā ir divi posmi, kuri nav izbraucami ar vieglo automašīnu. Tiek nolemts, ka abos ceļa posmos ir jāveic grants uzbēršana vismaz 30 cm augstumā.

Pagasta pārvaldniece ziņoja par Matkules pagasta kultūras namam iegādātu un uzstādītu jaunu granulu apkures katlu, kas ir daudz energoefektīvāks un ļaus samazināt izmaksas, jo nav vairs vajadzības algot kurinātājus. Lai Matkules pagastā veicinātu uzņēmējdarbību un veicinātu papildus ienākumus Matkules kultūras namam, tika nolemts sagatavot nepieciešamos dokumentus, lai uzsāktu kultūras nama brīvo telpu izīrēšanu.


Cēre

27. septembrī notika Cēres pagasta konsultatīvā padome, kurā piedalījās arī vides gide no Kandavas- Līga Aukšmukste, kura prezentēja veiktos pētījumus dabas objektā “Gravu mežs”: par aizsargājamiem biotopiem, mikroliegumiem un buferzonām dažādu sugu atradnēm, par vēlmi saglabāt šo objektu neskartu un iekļaut “Natura 2000”; par Latvijas valsts mežu ielpānoto saimniecisko darbību -  izbūvēt mežā ceļu. Konsultatīvā padomē tika skatīti dažādi jautājumi un ieteikti ierosinājumi pagasta attīstībai: turpināt rekonstruēt skolas sporta laukumu; atjaunot Cēres parka estrādi; pieaicināt arboristu parka koku vainagu sakārtošanai; parkā uzstādīt informatīvo stendu par parku, muižu;  atjaunot skolas malkas šķūni. Izvirzīja apbalvojamo 18. novembra Valsts svētkos. Nākamā sanāksme notiks 8.novembrī pl.19.00 Cēres bibliotēkas kamīntelpā.

Kandavas pagasts

Kandavas pagasta konsultatīvā padome 10. oktobrī apstiprināja jauna padomes locekļa uzņemšanu- turpmāk padomē darbosies arī Valdeķu kultūras nama vadītāja Brigita Pētersone. Sēdes laikā padome arī lēma informēt Tukuma novada pašvaldību par Kandavas pagastā nepieciešamajiem darbiem, kas būtu jāņem vērā, plānojot 2024. gada budžetu. Priekšlikumi un ierosinājumi finansējuma piešķiršanai: ceļa malās uzstādīt norādes uz mājām, viensētām, apdzīvotām vietām; Valdeķu ciema attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija un publisko ūdens ņemšanas vietu atjaunošana; Papildināt Valdeķu ciematā esošo bērnu laukumu ar sporta inventāru, kas domāts skolas vecuma bērniem un pieaugušajiem, kā arī uzstādīt soliņus; Izveidot BIO atkritumu savākšanas vietas pašvaldības ciemu centros; Pagasta centru asfaltbetona ceļu seguma atjaunošana.


zemite-uzstadits-informativais-stends.jpgZemīte

13. oktobrī notika Zemītes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sēde, kurā klātesošie apsprieda pagasta  ikdienas aktualitātes un atskatījās uz diviem veiksmīgi paveiktajiem darbiem, Tukuma Novada Pašvaldības atbalstītā projektu konkursa "Darām paši" ietvaros. Projektā “Atceroties un cienot” tika veikti kapuvietu  sakopšanas darbi skolotāja Jāņa Špīsa un Birznieku dzimtas atdusas vietās. Projekta “Pie mums ir ko redzēt un baudīt” ietvaros Zemītes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes pārstāvji un brīvprātīgie izveidoja informatīvo stendu, kurā apskatāmi pagastā esošie kultūrvēsturiskie un tūrisma apskates objekti, publiskie un privātie pakalpojumu sniedzēji Zemītes pagastā un pagasta pierobežā. Stends izvietots pie veikala "Vītoli". Padomes sēdē īpašais viesis bija Jānis Reihmanis. Jānis ir Zemītes pagasta iedzīvotājs, kurš ikdienā nodarbojas ar dažādu kreatīvu ideju izstrādāšanu savā darbības jomā (par vidi, aizsardzību, dabu), bet šoreiz viņš padalījās ar savu skatījumu un dažādām idejām, kā kopiena varētu attīstīt savu vidi, iesaistoties un līdzdarbojoties, iedzīvotāju aktivizēšanā izmantojot dažādus ikdienas resursus, kuri varbūt pirmajā brīdī šķiet maznozīmīgi- attīstot lauku vides sakopšanu un zemes vērtības paaugstināšanu, cenšoties aktivizēt pamesto mājvietu nonākšanu apdzīvojamā apritē un savstarpēji sadarbojoties, veicināt pagasta ilgtspēju.

Vāne

18. oktobrī Vānes kultūras namā tikās pagasta konsultatīvā padome, lai pārrunātu aktuālos jautājumus.

Kultūras nama vadītāja Eva Bērziņa klātesošos informēja par rudens/ziemas sezonā plānotajiem pasākumiem un aicināja iedzīvotājus iesaistīties vienotu svētku dekoru veidošanā, lai pirms svētkiem tos izvietotu pie iestādēm, daudzdzīvokļu mājām un viensētām.

Tāpat sapulcē vienbalsīgi tika nolemts neizvirzīt nevienu kandidātu godināšanai 17. novembrī Vānes kultūras namā notiekošajā Valsts svētku pasākumā.

Zante

23.oktobrī notika Zantes pagasta iedzīvotāju konsultatīvās padomes sanāksme, kurā Zantes pagasta pārvaldes vadītājs J.Kālis informēja par aktuālajiem jautājumiem Zantes pagastā un atbildēja uz iedzīvotāju jautājumiem.

Visi sēžu protokoli pieejami šeit: http://kandava.lv/protokoli

facebokinstagramtwitteryoutube
PASĀKUMU KALENDĀRS

Latvija.lvKandavas novada ceļu karte.Tukuma novada pašvaldībaAktuālās tirgus izpētesPiejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas komunalie pakalpojumi
back to top