kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Lauciņi”, Zemītes pagasts, Kandavas novads, atkārtotu Izsoli

10.07.2018 11:20 - 11:25

Nekustamais īpašums „Lauciņi”, Zemītes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9094 001 0341), sastāv no zemes gabala ar kopējo platību 0,461 ha un dzīvojamās ēkas ar kadastra apzīmējumu 9094 001 0341 001 un kopējo platību 67,0 m2.

Izsoles objekta sākumcena EUR 900,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 90,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2018.gada 10.jūlijā plkst.11:20 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Nosolītā cena nosolītajam jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2018.gada 6.jūlijam, Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X.

  Nekustamie īpašumi apskatāmi iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365.

Izsoļu noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.

 

Sludinājums publicēts 04.06.2018.

back to top