vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Kaperi”, Vānes pagasts, Kandavas novads, atsavināšanu

08.04.2019 11:10 - 11:20

Nekustamais īpašums (starpgabals) „Kaperi”, Vānes pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9088 001 0521), sastāv no neapbūvētas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 9088 001 0370 un kopējo platību 0,7375 ha, uz kuru saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu var pieteikt pirmpirkuma tiesības.

Zemes starpgabala nosacītā cena 2550,00 eiro. Pirmpirkuma tiesību realizēšana: pirmpirkuma tiesības uz zemes starpgabalu var realizēt zemes starpgabalam pieguļošā zemesgabala īpašnieki vai visi kopīpašnieki, ja to īpašumu tiesības ir reģistrētas zemesgrāmatā. Pirmpirkuma tiesību pieteikumu reģistrācija – Kandavas novada domē Dārza ielā 6, Kandava, Kandavas novads, līdz 2019.gada 5.aprīlim.

Gadījumā, ja izsludinātajā termiņā par pirmpirkuma tiesību izmantošanu piesakās vairāk nekā viena no pirmpirkuma tiesīgām personām, to starpā tiek rīkota izsole. Izsoles solis – 100,00 eiro, nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākumcenas (255,00 eiro) jāiemaksā Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Izsole notiks 2019.gada 8.aprīlī plkst. 11.10 Kandavas novada domes sēžu zālē Dārza ielā 6, Kandavā. Izsoles noteikumi pieejami tīmekļa vietnē www.kandava.lv, sadaļā "Pašvaldība/Izsoles". Norēķini par zemes starpgabala pirkumu veicami divu nedēļu laikā no izsoles dienas. Tālr. uzziņām 63107365.

  Nekustamie īpašumi apskatāmi iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.
Attēlus skatīt šeit.

 

back to top