kandavas_tilts_migla.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma- dzīvokļa „Jauda 1”-2, Kandavas pagasts, Kandavas novads, izsoli ar augšupejošu soli

07.10.2019 11:20 - 11:25

Nekustamais īpašums- dzīvoklis „Jauda 1”-2, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9062 900 0264) ar kopējo platību 33,8 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 338/13607 domājamo daļu būves ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026 001 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026.

Izsoles objekta sākumcena 4000,00 eiro, Izsoles nodrošinājums – 400,00 eiro. Izsole notiks 2019. gada 7. oktobrī plkst.11:20 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2019. gada 4. oktobrim, Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu. Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.
Attēlus skatīt šeit.

back to top