kandavas_promenade_pavasari_d_gudrike.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpg

PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Valdeķu pirts”, Kandavas pagasts, Kandavas novads Izsoli.

16.12.2019 11:00 - 11:10

Nekustamais īpašums „Valdeķu pirts”, Kandavas pagasts, Kandavas novads ar kadastra numuru 9062 515 0007, kas sastāv no divām nedzīvojamām ēkām (būve- Valdeķu pirts, 229,0 m2, būve – šķūnis, 57,4m2), kura īpašuma tiesības reģistrētas Kandavas pagasta zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 100000563998.

Izsoles objekta sākumcena: 2000,00 eiro. Izsoles nodrošinājums: 200,00 eiro. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2019. gada 16. decembrī plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

Pirmpirkuma tiesības ir zemes īpašniekam, kuram ir tiesības iesniegt pieteikumu līdz 2019. gada 13. decembrim.  
Ja pirmpirkuma tiesīgā persona izmantos savas tiesības, izsole nenotiks un iemaksāta nodrošinājuma nauda tiks atgriezta pretendentiem.

Iesniegums par dalību Izsolē iesniedzams Kandavas novada domē līdz 2019. gada 13. decembrim plkst.12:00, nodrošinājums iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X.

Izsoles noteikumus skatīt šeit

Attēlus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit


sludinājums publicēts 06.11.2019.

back to top