4-attels.jpg
dzīvo ar garšu!
  • Latviski
  • English
Lapas karte
AA+A++
A AAA
PASĀKUMU KALENDĀRS

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma- dzīvokļa „Jauda 1”-12, Kandavas pagasts, Kandavas novads, izsoli ar augšupejošu soli.

09.03.2020 11:00 - 11:10

Nekustamais īpašums- dzīvoklis „Jauda 1”-12, Kandavas pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9062 900 0263) ar kopējo platību 52,5 m2, pie dzīvokļa īpašuma piederošo kopīpašuma 525/13607 domājamo daļu būves ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026 001 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9062 007 0026.

Izsoles objekta sākumcena 6000,00 eiro, Izsoles nodrošinājums – 600,00 eiro. Izsole notiks 2020. gada 9. martā plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā, 1.stāvā, sēžu zālē.

Izsoles nodrošinājuma summa par izsoli iemaksājama līdz 2020. gada 6. martam, Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Nosolītā cena jāsamaksā divu nedēļu laikā, pārskaitot to uz pašvaldības kontu.

Nekustamais īpašums apskatāms iepriekš saskaņojot laiku pa tālr.63107365.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.

Karti skatīt šeit.

Attēlus skatīt šeit.

 

back to top