faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Paziņojums par Kandavas novada attīstības programmas 2017. – 2024.gadam projekta publisko apspriešanu

15.12.2016 - 16.01.2017

Pamatojoties uz 2016.gada 2.decembra Kandavas novada domes sēdes (protokols Nr.18 1.§) lēmumu “Par Kandavas novada Attīstības programmas 2017. – 2024.gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai’, Kandavas novada iedzīvotāji tiek aicināti piedalīties tā publiskajā apspriešanā.

Teritorijas attīstības plānošana ir veids, kā vadīt mūsu nākotni, nosakot pašreizējo atrašanās vietu, iztēlojoties vietu, kur mēs gribētu būt nākotnē, un nolemjot, kā to sasniegt.

printēt Lasīt visu ziņu

Paziņojums par Kandavas novada iedzīvotāju līdzdalības procesu Kandavas novada attīstības programmas 2016.-2021.gadam izstrādē14.12.2015

Atbilstoši 13.10.2011. likumam "Teritorijas attīstības plānošanas likums" un 29.12.2014. Kandavas novada domes lēmumam „Par Kandavas novada attīstības programmas izstrādes uzsākšanu” (prot. Nr.17), Kandavas novada pašvaldība uzsāk Kandavas novada attīstības programmas izstrādi. Dokumenta izstrādes mērķis ir veidot pamatu Kandavas novada teritorijas ilgtspējīgai un līdzsvarotai attīstībai un noteikt rīcību kopumu, kas būtu realizējams turpmāko septiņu gadu laikā.Attīstības programmas dokumenta plānotais darbības termiņš ir septiņi gadi – no 2016.-2021.gadam.

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada Attīstības programmas 2016.- 2021.g. darba uzdevums10.01.2015

Darba uzdevums Kandavas novada Attīstības programmas 2016. - 2021. gadam izstrādei( apstiprināts Kandavas novada domes sēdē protokols Nr. 17) . Skatīt šeit

printēt

Apstiprināta Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2014.- 2033. gadam03.04.2014

2013.gada 27. jūnija domes sēdē deputāti vienojās par Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi. Pēc apjomīga darba cēliena, stratēģijas projektu apspriešanām un stratēģijas saskaņošanas Rīgas plānošanas reģionā, 2014.gada 27.marta domes sēdē deputāti vienbalsīgi apstiprināja Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju 2014.-2033. gadam.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir ilgtermiņa plāns un hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programmas, teritorijas plānojuma, lokālplānojumu, detālplānojumu, attīstības projektu, u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās. Stratēģija ir viens no pašvaldības attīstības plānošanas dokumentiem, tās izstrādes nepieciešamību nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums un citi normatīvie akti.Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzdevums ir definēt novada ilgtermiņa attīstības redzējumu (vīziju), stratēģiskos mērķus, ilgtermiņa prioritātes un ekonomisko profilu vai specializāciju (perspektīvos uzņēmējdarbības virzienus).

Apstiprinātā stratēģija šeit

printēt

Noslēgusies Kandavas novada stratēģijas publiskā apspriešana15.01.2014

Kandavas novada pašvaldība sadarbībā ar METRUM no 2013.gada 9.decembra līdz 2014.gada 6.janvārim organizēja Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.–2033.gadam projekta publisko apspriešanu.
Pamatojoties uz publiskās apspriešanas rezultātiem un 16.10.2012. Ministru Kabineta noteikumu Nr.711 „Noteikumi par pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentiem” 69.punktu, Kandavas novada dome janvārī lems par projekta nodošanu Rīgas plānošanas reģionam atzinuma sniegšanai.

Kandavas novada stratēģijas vadmotīvs ir novada iedzīvotāji. Dokomenta izstrādē ir uzrunāti novada vietējie līderi, kuru viedoklis un attīstības redzējums „caurvij” dokumenta oficiālo valodu.

„Iedzīvotāju skaits Kandavas novada pašvaldībā, līdzīgi kā citos novados, samazinās, un, reaģējot uz pašreizējām demogrāfijas tendencēm, Kandavas novada attīstībā kā galvenais jautājums netiek akcentēts – cik mēs esam, bet kādi esam. Tas bija arī par pamatu idejai uzrunāt tos novada iedzīvotājus, kuri ar savu ikdienas darbu dod būtisku ieguldījumu novada kopējai attīstībai – izglītības, uznēmējdarbības un citām nozarēm. Kā darba grupās atzīmēja novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts, nav nepieciešami daudz līdzekļu un sarežģīti projekti, lai sasniegtu iecerēto, pamatā ir kopīga vienošanās un patiesa griba”, sacīja projekta vadītāja Ilze Circene.

Plašāk par projektu:

http://metrum.lv/lv/projekti/teritoriju-attistibas-planosana/?id=297

printēt

Paziņojums par Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2033. gadam projekta publisko apspriešanu26.12.2013

Kandavas novada dome informē, ka pamatojoties uz 2013. gada 27. novembra sēdes lēmumu „Par Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2033. gadam projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” (protokols Nr.17 1.§), publiskajai apspriešanai tiek nodots Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.- 2033. gadam (turpmāk– Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija) projekts.

Publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 09.12.2013. līdz 06.01.2014.

Publiskās apspriešanas sanāksme notiks Kandavas novada domē 27.12.2013. plkst.15.00.

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir pašvaldības ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā tiek noteikts novada attīstības redzējums jeb vīzija, stratēģiskie mērķi, prioritātes, teritorijas specializācija un novada telpiskās struktūra, vērtējot novada teritorijas attīstību telpiski. Tās izstrādes nepieciešamību nosaka Teritorijas attīstības plānošanas likums un citi normatīvie akti.

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas īstenošanas instrumenti ir Kandavas novada attīstības programma 2010.–2016.gadam, kurā tiek noteikti darāmie darbi turpmāko 3 un 7 gadu periodam, un Kandavas novada teritorijas plānojums 2011.–2023.gadam, kas, savukārt, nostiprina stratēģijas idejas teritorijas pārvaldības līmenī. Plānošanas dokumenta izstrādē par pamatu tika izmantota gan šajos plānošanas dokumentos paustās nostādnes, gan darba grupās un tikšanās reizēs paustie viedokļi un ierosinājumi.

Izstrādātais dokuments, pēc tā apstiprināšanas Kandavas novada domē, būs hierarhiski nozīmīgākais plānošanas dokuments, kas nosaka visu citu novada attīstības plānošanas dokumentu (attīstības programma, teritorijas plānojums, lokālplānojumi, detālplānojumi, attīstības projekti u.tml.) saskaņotību un pakārtotību to izstrādes, ieviešanas, kā arī aktualizēšanas un grozīšanas stadijās.

Aicinām iepazīties ar Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu un sniegt rakstiskas atsauksmes un priekšlikumus Kandavas novada domei līdz 2014. gada 6. janvārim personīgi, nosūtot pa pastu (adrese: Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120) vai elektroniski (e-pasta adrese: dome@kandava.lv). Fiziskām personām jānorāda vārds, uzvārds, dzīvesvietas adrese; juridiskām personām jānorāda nosaukums, reģistrācijas numurs, reģistrācijas un darbības vietas adrese.

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi veic Kandavas novada pašvaldība sadarbībā ar SIA „METRUM”

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2033.gadam projekts

printēt

Paziņojums par sabiedrības līdzdalības procesu Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2014.-2033.gadam izstrādei07.08.2013

Kandavas novada dome uzsāk Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādi, kā to paredz 13.10.2011. likums "Teritorijas attīstības plānošanas likums", nosakot, ka vietējās pašvaldības līdz 2013. gada 31. decembrim nodrošina ilgtspējīgas attīstības stratēģiju izstrādi.

Attīstības plānošanas dokuments tiek izstrādāts laika posmā līdz 2013. gada decembrim, pamatojoties uz Kandavas novada domes 27.06.2013. lēmumu „Par Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr. 8).

Šī plānošanas procesa mērķis ir izstrādāt Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģiju saskaņā ar spēkā esošo Latvijas Republikas normatīvo aktu prasībām.

Attīstības plānošanas dokumenta plānotais darbības termiņš ir 2014.- 2033. gads.

Iedzīvotājus un visus interesentus aicinām izmantot šādas sabiedrības līdzdalības iespējas:

  1. Viedokļa izteikšana un priekšlikumu iesniegšana par Kandavas novada ilgtermiņa (līdz 2033. gadam) nākotnes redzējumu;
  2. Piedalīšanās Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas sabiedriskās apspriešanas pasākumos, t.sk. sanāksmēs.

Lūdzam iesniegt savus priekšlikumus līdz 2013. gada 16. augustam elektroniski sūtot informāciju uz e-pasta adresi maija.liepa@kandava.lv, telefoniski 63182026 vai rakstiski, adresējot to Kandavas novada pašvaldībai, Dārza iela 6, Kandava, Kandavas novads, LV-3120, norādot kontaktinformāciju (vārdu, uzvārdu, adresi, tālruni un e-pastu).

Precizēta informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām tiks ievietota Kandavas novada pašvaldības mājas lapā www.kandava.lv, nosūtīta uz sabiedrības pārstāvja norādīto e-pastu un publicēta pašvaldības laikrakstā „Kandavas novada vēstis”.

Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskā apspriešana notiks pēc minētā projekta sagatavošanas (saskaņā ar laika grafiku, to plānots organizēt 2013. gada oktobrī), kad tiks organizētas sanāksmes- tikšanās ar iedzīvotājiem.

Par sabiedrības līdzdalību atbildīgā amatpersona un Kandavas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas izstrādes vadītājs ir Kandavas novada domes priekšsēdētājs Normunds Štoferts.

printēt
Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top