faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Kandavas novada domes nolikums

Nr.Saistošie noteikumi
5. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 5 “Kandavas novada domes nolikums”. Skatīt šeit Nr.5
Pielikums Nr.1; Pielikums Nr.2; Pielikums Nr.3
printēt

Par saimnieciskās darbībās jautājumiem


Nr.Saistošie noteikumi
2. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2. "Par ielu tirdzniecības vietu ierīkošanas saskaņošanu ar Kandavas novada domi, ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību un tirgus statusa piešķiršanu Kandavas novadā". Skatīt šeit. Pielikums Nr. 1., Nr.2.
3. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3. "Par Kandavas novada kapsētu darbību un apsaimniekošanu". Skatīt šeit Nr. 3
7. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.7 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu organizēšanas noteikumi Kandavas novadā”. Skatīt šeit
Stājas spēkā 16.05.2017
7. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 7. "Par Kandavas novada ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatāciju un aizsardzību". Skatīt šeit Nr. 7
9. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9 „Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kandavas novada teritorijā”. Skatīt šeit
9. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9. "Par koku ciršanu ārpus meža Kandavas novada teritorijā." Skatīt šeit Nr.9 šeit pielikums šeit
12. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.12 „Par mājas dzīvnieku labturību Kandavas novadā” (apst. 26.06.2018.; prot. Nr. 12. 1.§). Skatīt šeit
Stājas spēkā 05.09.2018.
12. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 12. "Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Kandavas novadā". (apst. 30.06.2010. prot. Nr. 6. 1.§). Skatīt šeit
14. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 14. "Rakšanas darbu veikšanas kārtība Kandavas novadā". Skatīt šeit Nr. 14 Pielikumi: Nr.1., Nr.2., Nr.3
15. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15. "Par autoceļu uzturēšanas klasēm Kandavas novadā". Skatīt šeit. Pielikums šeit
16. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16. "Par teritorijas ēku un būvju uzturēšanu Kandavas novadā". Skatīt šeit.
16. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 16. "Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu". Skatīt šeit Nr. 16 
17. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 17. "Par administratīvo atbildību Kandavas novadā". Skatīt šeit Nr. 17
18. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 18 "Par ielu un ēku nosaukumu, ēku un dzīvokļu numuru izvietošanas kārtību Kandavas novadā". Skatīt šeit. Pielikumi: Nr. 1., Nr. 2.
19. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.19 "Par reklāmas izvietošanu publiskās vietās Kandavas novadā". Skatīt šeit ; pielikums skatīt šeit
Stājas spēkā 12.12.2017.
23. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 23. "Par kārtību, kādā tiek izsniegta atļauja vīna, raudzēto dzērienu vai pārējo alkoholisko dzērienu ražošanai Kandavas novadā". Skatīt šeit Nr. 23
Pielikums
23. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.23.  „Kandavas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes vai kanalizācijas tīkliem”. Skatīt šeit 
25. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.25 "Par licencēšanas noteikumiem pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem Kandavas novadā". Skatīt šeit
29. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 29 "Par Kandavas novada simbolikas izmantošanu". Skatīt Nr.29 šeit  Pielikums Nr.8 ; Pielikums Nr.9 
30. Kandavas novada saistošie noteikumi Nr.5 " Decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšana un uzskaites kārtība Kandavas novadā"; skatīt šeit    Stājas spēkā 5.06.2019.
printēt

Par nodokļiem, nodevām un maksas pakalpojumiem


Nr.Saistošie noteikumi
9. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9. "Par Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras "Kandavas novada sociālais dienests" sniegtajiem maksas pakalpojumiem un to cenrādi". Skatīt šeit Nr. 9  Pielikums.
10. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10. "Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustāmā īpašuma nodoklim un ar to saistītajiem maksājumiem par Kandavas novada administratīvajā teritorijā esošajiem nekustamajiem īpašumiem". Skatīt Šeit.
11. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā”. Skatīt šeit ; pielikums skatīt šeit  
Stājas spēkā 12.12.2017
15. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 15 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kandavas novadā". Spēkā ar 01.01.2019 Skatīt šeit.
19. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.19 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Kandavas novadā". ( Spēkā līdz 31.12.2018.)  SN Nr.19; skatīt šeit
21. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.21 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā". Nr.21; skatīt šeit
18. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.18 "Par neapbūvēta zemesgabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā" ( apst. 25.10.2018. prot. Nr.16 3 §). skatīt šeit; Stājas spēkā 01.01.2019.; paskaidrojuma raksts šeit
printēt

Par izglītības un kultūras jautājumiem

Nr.Saistošie noteikumi
2. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Kandavas novada pirmsskolas izglītības iestādēs un iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas". Nr.2; skatīt šeit; Veidlapa šeit
4. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.4 "Interešu un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas kārtība Kandavas novadā". Nr.4; skatīt šeit 
8. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.8 “Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs”. Nr.8; skatīt šeit 
19. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19. "Kārtība, kādā Kandavas novadā tiek sniegts pašvaldības galvojums studiju kredīta un studējošā kredīta saņemšanai". Skatīt šeit. Pielikums
printēt

Par sociālās palīdzības jautājumiem

Nr.Saistošie noteikumi
3. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 3. "Par īpašumiem, kurus neņem vērā nosakot ģimenes (personas) atbilstību trūcīgas vai maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam". Skatīt šeit Nr.3 
8. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 8. "Par pašvaldības funkciju sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanas jomā nodošanu Kandavas novada domes pašvaldības aģentūras "Kandavas novada sociālais dienests" kompetencē". Skatīt šeit Nr.8
10. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10 " Par Kandavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā". Skatīt šeit Nr.10 ; pielikumus skatīt šeit
11. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11. "Par vienreizējās dzīvojamās telpas atbrīvošanas pabalsta piešķiršanas kārtību un apmēru". Skatīt šeit Nr. 11
13. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13 "Kārtība, kādā ģimene vai atsevišķi dzīvojoša persona atzīstama par maznodrošinātu Kandavas novadā". Skatīt šeit
14. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.14 “Par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem”. Skatīt šeit

19. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 19 “Par vienreizēja pabalsta piešķiršanu ģimenei sakarā ar bērna piedzimšanu”. Skatīt šeit Nr. 19
26. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 26. "Par pabalsta apmēru audžuģimenēm Kandavas novadā". Skatīt šeit Nr.26
printēt

Par būvniecības jautājumiem


Nr.Saistošie noteikumi
10. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 10. "Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai vai restaurācijai, balkonu atjaunošanai vai restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai [..]". Skatīt šeit Nr.10Pielikums Nr1.Pielikums Nr.2.
24. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 24. "Par kārtību, kādā pašvaldība sniedz palīdzību dzīvojamās mājas renovācijai un restaurācijai dzīvojamās mājas īpašniekam (īpašniekiem) vai dzīvokļu īpašniekiem". Skatīt šeit Nr. 24
printēt

Par citiem jautājumiem

Nr.Saistošie noteikumi
13. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13. "Par saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem". Skatīt šeit.
17. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.17. "Par Vānes pagasta padomes un Zantes pagasta padomes saistošo noteikumu atzīšanu par spēku zaudējušiem". Skatīt šeit.
24. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 24 „Par Kandavas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu”. Skatīt šeit
printēt

Spēkā neesošie

Nr.Saistošie noteikumiApstiprinātie grozījumiKonsolidēti saistošie noteikumi
2. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 2 "Par pabalstu piešķiršanu Kandavas novada iedzīvotājiem" (28.01.2016; prot.Nr. 2 14§) skatīt šeit NAV SPĒKĀ (ar 16.01.2017)NAV SPĒKĀ
(ar 16.01.2017)
3. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.3 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Kandavas novadā 2012. gadā" (apst. 26.01.2012., prot. Nr. 1. 6§). Skatīt šeit. 1) 29.03.2012. (prot. Nr. 3. § 7.). Šeit. Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 3.
NAV SPĒKĀ
5. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.5. "Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piemērošanu Kandavas novadā". (apst. 31.03.2010. prot. Nr.3. 1.§). Skatīt šeit. 1) 26.01.2012. (prot. Nr. 1. 5.§). Šeit.
2) 25.09.2013.( prot.Nr.13 2.§) šeit
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 5
NAV SPĒKĀ
6. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6. "Par vecāku līdzfinansējuma samaksas kārtību Kandavas novada profesionālās ievirzes izglītības iestādēs" (apst. 28.06.2012. prot. Nr. 6. 2.§) Šeit. NAV SPĒKĀ ar 12.10.2016
6. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 6. "Personu, kurām nepieciešama pašvaldības palīdzība dzīvokļa jautājuma risināšanā, reģistrācijas un palīdzības sniegšanas kārtība". (apst. 31.03.2010. prot. Nr.3. 2.§). Skatīt šeit. 1) 30.06.2010. (prot. Nr.6. 4.§). Šeit.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 6

NAV SPĒKĀ!
7. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.7. "Par pašvaldības sociālo pabalstu izmaksu Kandavas novadā". (apst. 29.05.2008. prot. Nr.5. 5.§). Skatīt šeit. 1) 25.09.2008. (prot. Nr.10; 4.§) Šeit.
2) 30.10.2008. (prot. Nr.11; 4.§) Šeit.
3) 30.06.2010. (prot. Nr.6; 2.§) Šeit.
4) 25.09.2013.(prot. Nr.13; 3.§) šeit
5) 30.10. 2013.(prot. Nr. 15; 2.§) šeit
6) 29.12.2014.(prot. Nr. 17; 2.§) šeit
7) 29.01.2015.(prot. Nr.2; 31.§ ) šeit
8) 26.03.2015.(prot. Nr.5; 3.§); šeit
9) 30.04.2015. (prot. Nr.8; 6.§); šeit
10) 28.05.2015. (prot. Nr.9; 26.§); šeit
11) 30.07.2015.(prot.Nr. 13; 2.§)
šeit
12) 22.12.2015. (prot. Nr.19; 4.§) šeit
NAV SPĒKĀ
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr.7
8. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.8. "Par pašvaldības pabalstu Kandavas novada iedzīvotājiem". (apst. 29.05.2008. prot. Nr. 5. 6.§). Skatīt šeit. 1) 27.08.2009. (prot. Nr.14. 18.§). Šeit 2) 30.06.2010. (prot. Nr.6.
3.§). Šeit
3) 25.09.2013.( prot. Nr. 13 4 §) šeit
4) 30.10.2013. ( prot. Nr. 15 3 §) šeit
5) 25.06.2015.(prot. Nr.11, 18 §)
šeit
NAV SPĒKĀ
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 8
9. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.9. "Par Kandavas novada pašvaldības nodevām suņu turēšanai". (apst. 31.05.2007. prot. Nr.5. 5.§). Skatīt šeit. 1) 25.09.2013.( prot. Nr. 13 17 §) šeit NAV SPĒKĀ
9. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Kandavas novadā 2015.gadā" ( 30.10.2014. prot. Nr.15.; 2.§)
Skatīt šeit
11. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 11. "Par aizliegumu ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanai Kandavas novada administratīvajā teritorijā". (apst. 27.05.2010. prot. Nr.5. 49.§). Skatīt šeit.
NAV SPĒKĀ!
13. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 13. "Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas un atskaitīšanas kārtība Kandavas novada domes pirmsskolas izglītības iestādēs un skolu pirmsskolu grupās". (apst. 26.11.2009. prot. Nr.17. 4.§). Skatīt šeit.
14. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.14. "Par detālplānojumu nekustamā īpašuma "Mālkalni" teritorijas daļai Kandavas pagastā, Kandavas novadā". (apst. 26.11.2009. prot. Nr.17. 30.§). Skatīt šeit. 1) 25.10.2012.( prot.Nr.10; 13.§) šeit Nav spēkā
17. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 17 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Kandavas novadā 2013. gadā” (apst. 27.12.2012. prot. Nr. 12. 6. §). Šeit. NAV SPĒKĀ
(ar 01.01.2014.)
18. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.18. "Saskaņošanas kārtība koku ciršanai ārpus meža zemes Kandavas novada teritorijā". (apst. 30.10.2008. prot. Nr. 11. 6.§). Skatīt šeit. 1) 26.03.2009. (prot. Nr.4. 9.§). Šeit.
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 18., pielikums
NAV SPĒKĀ
22. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 22. "Par neapbūvēta zemes gabala nomas maksas apmēru Kandavas novadā" (apst. 30.09.2010. prot. Nr.9. 1.§). Skatīt šeit. 1) 30.11.2010. (prot. Nr. 9. 1.§). Šeit.
2) 26.05.2011. (prot. Nr.11. 5.§). Šeit.
3) 30.05.2013. (prot. Nr. 5. 6. 3§) šeit
4) 25.09.2013. ( prot. Nr. 13 11 §) šeit
5) 27.12. 2013.( prot. Nr. 18; 6 § ) šeit
Konsolidēti saistošie
noteikumi Nr. 22

NAV SPĒKĀ
25. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 25. "Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā" (apst. 30.12.2010. prot. Nr. 12. 2.§). Skatīt šeit. 1) 28.06.2012. (prot. Nr. 6. 3.§) Šeit.
2) 25.09.2013. ( prot. Nr. 13 15 §) šeit
Konsolidēti saistošie noteikumi Nr. 25

NAV SPĒKĀ
30. Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr. 30 "Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanas kārtību Kandavas novadā 2014. gadā." (apst. 27.11.2013. prot. Nr. 17. 2.§). Skatīt šeit. Spēkā līdz 31.12.2014.
printēt
Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top