faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Sociālās un materiālās palīdzības izmaiņas Kandavas novadā 2018. gadā07.03.2018

2018. gadā Kandavas novada pašvaldībā stājās spēkā šādi grozījumi:

1) Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir, ja ģimenes (personas) ienākumi uz katras ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz pusi no tekošā gada noteiktās minimālās algas. Tā kā 2018. gadā minimālā mēneša darba alga valstī ir noteikta 430 euro, tad 2018. gadā Kandavas novadā maznodrošinātas ģimenes (personas) statusu piešķir, ja ienākumi uz katru ģimenes locekli pēdējo trīs mēnešu laikā nepārsniedz 215,00 euro (par 25 euro vairāk kā iepriekšējā gadā). Atbilstību maznodrošinātas ģimenes (personas) statusam izvērtē analoģiski trūcīgas ģimenes (personas) statusa noteikšanai. Maznodrošinātas ģimenes (personas) statusa noteikšanai piemēro Latvijas Republikā spēkā esošos normatīvos aktus par ģimenes (personas) atzīšanu par trūcīgu un atbilstošos Kandavas novada domes saistošos noteikumus.

printēt Lasīt visu ziņu

Ģimenei vai personai, kurai piešķirts maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss var saņemt:07.03.2018

  1. Dzīvokļa pabalstu komunālo maksājumu (īre/apsaimniekošana, gāze, ūdens, kanalizācija)  apmaksai un centralizētās apkures pakalpojuma daļējai apmaksai, ja ģimene (persona) dzīvo mājoklī ar centralizētu apkuri. Pabalsta apmērs ir 30% no pēdējo trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu kopējās apmaksātās vai rēķinā norādītās summas.
  2. Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei, ja ģimene (persona) dzīvo mājoklī ar malkas apkuri. Pabalsta apmērs ir 65 eiro, un to izmaksā vienu reizi kalendārā gada laikā.
  3. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai. Pabalsts paredzēts ar veselības aprūpi, iegādāto briļļu un iegādāto medikamentu izdevumu daļējai segšanai. Pabalsta apmērs ir vienas trešā no  apmaksātā čeka vērtības, bet ne vairāk kā 85,00 eiro viena kalendārā gada laikā vienai personai;printēt Lasīt visu ziņu

Ģimenei vai personai, kurai piešķirts trūcīgas ģimenes (personas) statuss var saņemt:07.03.2018

1. Dzīvokļa pabalstu komunālo maksājumu (īre/apsaimniekošana, gāze, ūdens, kanalizācija)  apmaksai un centralizētās apkures pakalpojuma daļējai apmaksai, ja ģimene (persona) dzīvo mājoklī ar centralizētu apkuri. Pabalsta apmērs ir 50% no pēdējo trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu kopējās apmaksātās vai rēķinā norādītās summas.

2.Dzīvokļa pabalstu kurināmā iegādei, ja ģimene (persona) dzīvo mājoklī ar malkas apkuri. Pabalsta apmērs ir 65 eiro un to izmaksā vienu reizi kalendārā gada laikā.

3.Dzīvokļa pabalstu pieprasītājiem, kuri saņem GMI, izmaksā malkas pabalstu vienu reizi kalendārajā gadā  100,00 eiro apmērā.

4. Pabalsta pieprasītājiem, kuri saņem GMI un kuri godprātīgi sadarbojas ar KNSD, kā arī veic  līgumā noteiktos līdzdarbības pasākumus, dzīvokļa pabalstu izmaksā 100% apmērā no pēdējo trīs mēnešu īres un komunālo maksājumu kopējās apmaksātās vai rēķinā norādītās summas.

5. Pabalstu medicīnas pakalpojumu apmaksai. Pabalsts paredzēts ar veselības aprūpi, iegādāto briļļu un iegādāto medikamentu izdevumu daļējai segšanai. Pabalsta apmērs ir puse no apmaksātā čeka vērtības, bet ne vairāk kā 140 eiro viena kalendārā gada laikā vienai personai;

printēt Lasīt visu ziņu

Citi pabalsti, kurus var saņemt, neizvērtējot pabalsta saņēmēja ienākumus un materiālo stāvokli07.03.2018

1. Vienreizējs pabalsts Kandavas novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 80, 90 un 100 un vairāk gadu vecumu. Pabalstu izmaksā  mēnesī, kad sasniegts attiecīgais vecums. 80 un 90 gadus sasniegušajiem pensionāriem 15,00 eiro, 100 gadus sasniegušajiem pensionāriem  150,00 eiro, vairāk par 100 gadus sasniegušiem pensionāriem katru gadu 15,00 eiro.
2. Pabalsts pirts apmeklējumiem tiek piešķirts visiem Kandavas novadā pastāvīgi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti. Pabalsts tiek piešķirts 50% apmērā no pakalpojuma cenas, bet ne vairāk kā 5,00 eiro mēnesī.
3. Brīvpusdienas izglītības iestāžu skolēniem un piecgadīgo sešgadīgo obligātās apmācības audzēkņiem, kuru ģimenes nonākušas krīzes situācijā. Pabalsts tiek piešķirts uz krīzes situācijas laiku.
4. Pabalsts Jaungada paciņas piešķiršanai pirmsskolas vecuma bērniem, personām ar invaliditāti - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, personām ar 1. grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti;
5. Pabalsts Kandavas novada bērniem klīniskā psihologa apmeklējuma (konsultācijas) apmaksai var saņemt, ja bērnam tiek kārtots invaliditātes statuss vai bērnam nepieciešama speciāla apmācības programma.
6. Pabalsts bērniem, kuri atrodas aizbildņa ģimenēs ir 29 eiro mēnesī. Pabalsts paredzēts pārtikas un drēbju iegādei.
7. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā, kad ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes ( personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir  līdz 100 eiro.
8. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības. Dzīvokļa pabalstu bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības nav tiesīgs saņemt, ja viņš īrē pašvaldības sociālo telpu/dzīvokli.
9. Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes. Pabalsta apmērs 2018. gadā ir 53 eiro un atbilst valstī noteiktajam garantētā minimālā ienākuma līmeņa apmēram.
10. Pabalsts sociālās intervences mērķu sasniegšanai. Pabalstu sociālās intervences mērķu sasniegšanai var saņemt šādu izdevumu segšanai:
          10.1. transporta izdevumu segšanai līdz 30,00 euro mēnesī personai, kura apmeklē sociālās rehabilitācijas plānā ietvertos pasākumus;
          10.2. personas apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) noformēšanai, ja tas nepieciešams sociālās situācijas risināšanai. Pabalsta apmērs var būt vienāds ar naudas summu, kas nepieciešama pases noformēšanai, atbilstoši noteiktajai valsts nodevai personai ar/bez atvieglojumiem.
11. Pabalsts aizgādnim. Pabalstu var saņemt ar Kandavas novada bāriņtiesas lēmumu ieceltam aizgādnim, kura aizgādnībā ir persona, kurai ar tiesas spriedumu ir ierobežota rīcībspēja, ja personas ar rīcībspējas ierobežojumu deklarētā dzīvesvieta ir Kandavas novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts tiek piešķirts 1  reizi mēnesī, 50,00 eiro apmērā, aizgādņa pienākumu pildīšanai.

Pakalpojumu “Aprūpe mājās” var saņemt personas ar invaliditāti, personas pensijas vecumā, kā arī personas ar ilgstošu saslimšanu, ja ir konstatēta nespēja vai kustību traucējumi, kuri apgrūtina pašaprūpes spējas. Lai saņemtu pakalpojumu klientam ir jāvēršas pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs vai Sociālā dienesta nodaļā “Aprūpe mājās”. Ja cilvēks nespēj nokļūt līdz sociālajam darbiniekam, tad vēlams sazināties ar sociālo darbinieku telefoniski.

printēt
Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top