vejsparns.jpg
dzīvo ar garšu!
  • lat.jpg
  • eng.jpgSestdiena 31.10.2020
Valts, Rinalds, Rinalda

Kandavas novada vēstnesis
FOTOGALERIJA
VIDEO

Citi pabalsti, kurus var saņemt, neizvērtējot pabalsta saņēmēja ienākumus un materiālo stāvokli07.03.2018

1. Vienreizējs pabalsts Kandavas novada iedzīvotājiem, kuri sasnieguši 80, 90 un 100 un vairāk gadu vecumu. Pabalstu izmaksā  mēnesī, kad sasniegts attiecīgais vecums. 80 un 90 gadus sasniegušajiem pensionāriem 15,00 eiro, 100 gadus sasniegušajiem pensionāriem  150,00 eiro, vairāk par 100 gadus sasniegušiem pensionāriem katru gadu 15,00 eiro.
2. Pabalsts pirts apmeklējumiem tiek piešķirts visiem Kandavas novadā pastāvīgi dzīvojošiem pensionāriem un personām ar invaliditāti. Pabalsts tiek piešķirts 50% apmērā no pakalpojuma cenas, bet ne vairāk kā 5,00 eiro mēnesī.
3. Brīvpusdienas izglītības iestāžu skolēniem un piecgadīgo sešgadīgo obligātās apmācības audzēkņiem, kuru ģimenes nonākušas krīzes situācijā. Pabalsts tiek piešķirts uz krīzes situācijas laiku.
4. Pabalsts Jaungada paciņas piešķiršanai pirmsskolas vecuma bērniem, personām ar invaliditāti - Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem, personām ar 1. grupas invaliditāti un bērniem ar invaliditāti;
5. Pabalsts Kandavas novada bērniem klīniskā psihologa apmeklējuma (konsultācijas) apmaksai var saņemt, ja bērnam tiek kārtots invaliditātes statuss vai bērnam nepieciešama speciāla apmācības programma.
6. Pabalsts bērniem, kuri atrodas aizbildņa ģimenēs ir 29 eiro mēnesī. Pabalsts paredzēts pārtikas un drēbju iegādei.
7. Vienreizējs pabalsts krīzes situācijā, kad ģimene (persona) katastrofas vai citu no ģimenes ( personas) gribas neatkarīgu apstākļu dēļ pati saviem spēkiem nespēj nodrošināt savas pamatvajadzības un tai ir nepieciešama psihosociāla vai materiāla palīdzība. Pabalsts ir vienreizējs un tā apmērs ir  līdz 100 eiro.
8. Dzīvokļa pabalsts bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības. Dzīvokļa pabalstu bērns bārenis un bērns, kurš palicis bez vecāku gādības nav tiesīgs saņemt, ja viņš īrē pašvaldības sociālo telpu/dzīvokli.
9. Vienreizējs pabalsts personai, atbrīvojoties no brīvības atņemšanas iestādes. Pabalsta apmērs 2018. gadā ir 53 eiro un atbilst valstī noteiktajam garantētā minimālā ienākuma līmeņa apmēram.
10. Pabalsts sociālās intervences mērķu sasniegšanai. Pabalstu sociālās intervences mērķu sasniegšanai var saņemt šādu izdevumu segšanai:
          10.1. transporta izdevumu segšanai līdz 30,00 euro mēnesī personai, kura apmeklē sociālās rehabilitācijas plānā ietvertos pasākumus;
          10.2. personas apliecinoša dokumenta (pases vai personas apliecības) noformēšanai, ja tas nepieciešams sociālās situācijas risināšanai. Pabalsta apmērs var būt vienāds ar naudas summu, kas nepieciešama pases noformēšanai, atbilstoši noteiktajai valsts nodevai personai ar/bez atvieglojumiem.
11. Pabalsts aizgādnim. Pabalstu var saņemt ar Kandavas novada bāriņtiesas lēmumu ieceltam aizgādnim, kura aizgādnībā ir persona, kurai ar tiesas spriedumu ir ierobežota rīcībspēja, ja personas ar rīcībspējas ierobežojumu deklarētā dzīvesvieta ir Kandavas novada administratīvajā teritorijā. Pabalsts tiek piešķirts 1  reizi mēnesī, 50,00 eiro apmērā, aizgādņa pienākumu pildīšanai.

Pakalpojumu “Aprūpe mājās” var saņemt personas ar invaliditāti, personas pensijas vecumā, kā arī personas ar ilgstošu saslimšanu, ja ir konstatēta nespēja vai kustību traucējumi, kuri apgrūtina pašaprūpes spējas. Lai saņemtu pakalpojumu klientam ir jāvēršas pie sociālā darbinieka pagastu pārvaldēs vai Sociālā dienesta nodaļā “Aprūpe mājās”. Ja cilvēks nespēj nokļūt līdz sociālajam darbiniekam, tad vēlams sazināties ar sociālo darbinieku telefoniski.

facebokinstagramtwitteryoutubedraugiem.lv
PASĀKUMU KALENDĀRS

Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada ceļu karte.Piejūra, atkritumu apsaimniekošanaKandavas ceļiKandavas komunalie pakalpojumiVeselību veiconošie pasākumi Kandavas novadā
back to top