faceboktwitteryoutube
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" rīko tai piederošo nekustamo īpašumu nomas tiesību izsoli

14.08.2017 - 28.08.2017

PAZIŅOJUMS: SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.41203006844, ir saņemts iesniegums par  nekustamā īpašuma iznomāšanu. Visus interesentus, kas vēlas nomāt objektus:

Nr.p.k.

Nekustamā īpašuma adrese

Kadastra numurs

Būvju/telpu platība m²

Zemes platība m²

Lietošanas mērķis

Paredzamais līguma darbības termiņš

1.

 Zeme un katlu māja Ozolu iela 6A, Kandava, Kandavas novads

9011 001 0620

496.8

2872

Citas ēkas un būves  un zeme

Uz 5 (pieciem) gadiem no līguma noslēgšanas brīža

2.

Zeme un katlu māja  Dārza iela 1, Kandava, Kandavas novads

9011 001 0758

133.2

1302

Citas ēkas un būves  un zeme

Uz 5 (pieciem) gadiem no līguma noslēgšanas brīža

3.

Kantora ēka, "Robežkalni", Kandavas pagasts, Kandavas novads

90620090012013

518.6

0

Biroja ēka

Uz 5 (pieciem) gadiem no līguma noslēgšanas brīža

 

SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” aicina iesniegt iesniegumus par minēto nekustamo īpašumu iznomāšanu 10 (desmit) darbdienās no šī paziņojuma publicēšanas, tas ir no 2017.gada 14.augustā līdz 2017.gada 28.augustā.

*Gadījumā, ja citi interesenti neiesniegs iesniegumu par konkrēta nekustamā īpašuma iznomāšanu, SIA “Kandavas komunālie pakalpojumi” piešķirs nomas tiesības personai, kura ierosinājusi attiecīgā objekta iznomāšanu, bet ja tiks saņemts, tad starp iesniedzējiem tiks rīkota mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Paziņojums publicēts 2017.gada 14.augusts.Kandavas novada dome rīko nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpai - šķūnim Nr.2 ar kopējo platību 6,7 m2, Apiņu iela 6/8, Kandavā, Kandavas novadā

21.08.2017 11:20 - 11:25

Kandavas novada dome rīko Kandavas novada domei piederošajai nedzīvojamai telpai- šķūnim Nr.2 ar kopējo platību 6,7 m2, Apiņu iela 6/8, Kandavā, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9011 001 0932 001 002, un 67/531 zemes domājamām daļām, nomas tiesību izsoli. 

Nedzīvojamās telpas nosacītā nomas maksa - 0,35 euro/m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis 0,02 par 1m2. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada 21. augustā plkst.11:20, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

  Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Kandavas novada domē  Dārzā ielā 6, Kandavā 202.kabinetā līdz 2017. gada 18. augusts plkst.15:00.

Nomas tiesību izsoles noteikumus skatīt šeit.

Shēmas skatīt šeit.

Līguma projektu skatīt šeit.

SIA Kandavas komunālie pakalpojumi iznomā nekustamos īpašumus10.08.2017

SIA "Kandavas komunālie pakalpojumi" iznomā sekojošus nekustamos īpašumus:

1.Zeme un katlu māja Ozolu ielā 6 Kandavā;

2. Zeme un katlu māja Dārza ielā 1 Kandavā; 

3. Kantora ēka "Robežkalni", Kandavas pagasts

printēt Lasīt visu ziņu

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Kazenes”, Cēres pagasts, Kandavas novads atkārtotu Izsoli

21.08.2017 11:00 - 11:05

Nekustamais īpašums „Kazenes”, Cēres pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9044 002 0149) sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 4,49 ha, tajā skaitā meža zeme 2,0 ha.
Izsoles objekta sākumcena EUR 9000,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 900,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada 21. augustā plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Iesniegums par vēlmi piedalīties Izsolē iesniedzams līdz 2017. gada 18. augustam nodrošinājums iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107366.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.

  Karti skatīt šeit
Meža taksāciju skatīt šeit.

Taksācijas aprakstu skatīt šeit.

Sludinājums publicēts 07.07.2017.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma- nedzīvojamas telpas Lielā iela 38-13, Kandava, Kandavas novads Izsoli

21.08.2017 11:10 - 11:15

Nekustamais īpašums- nedzīvojama telpa Nr.13, Lielā iela 38, Kandava, Kandavas novads (kadastra numurs 9011 900 0856) ar kopējo platību 27,7 m2, pie nedzīvojamās telpas īpašuma piederoša kopīpašuma 277/4356 domājamā daļa no būves ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0683 002, būves ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0683 003 un zemes gabala ar kadastra apzīmējumu 9011 001 0683.
Izsoles objekta sākumcena EUR 400,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 40,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada 21. augustā plkst.11:10 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Iesniegums par vēlmi piedalīties Izsolē iesniedzams līdz 2017. gada 18. augustam nodrošinājums iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107366.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.

 

Sludinājums publicēts 07.07.2017.

Par nedzīvojamas telpas- šķūņa Nr.5 ar kopējo platību 6,6 m2, Apiņu iela 6/8, Kandava, Kandavas novads, izsoles rezultātiem 04.07.2017

2017. gada 4. jūlija nomas tiesību izsolē nomas tiesības uz nedzīvojamo telpu-šķūni Nr.5 ar kopējo platību 6,6 m2, Apiņu iela 6/8, Kandava, Kandavas novads ieguva Inara Katlapa.

printēt

Kandavas novada dome rīko nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpai - šķūnim Nr.5 ar kopējo platību 6,6 m2, Apiņu iela 6/8, Kandavā, Kandavas novadā

04.07.2017 11:00 - 11:05

Kandavas novada dome rīko Kandavas novada domei piederošajai nedzīvojamai telpai- šķūnim Nr.5 ar kopējo platību 6,6 m2, Apiņu iela 6/8, Kandavā, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9011 001 0932 001 008, un 66/531 zemes domājamām daļām, nomas tiesību izsoli.
Nedzīvojamās telpas nosacītā nomas maksa - 0,35 euro/m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis 0,02 par 1m2.
Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada 4. jūlijā plkst.11:00, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Kandavas novada domē  Dārzā ielā 6, Kandavā 202.kabinetā līdz 2017. gada 3. jūlijam plkst.12:00.

Izsoles noteikumu skatīt šeit.

Shēmu skatīt šeit.

Līguma paraugu skatīt šeit.

 

Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes Radio

Jaunākās galerijas


back to top