faceboktwitteryoutube
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli22.03.2017

Maksātnespējīgās fiziskās personas Andra Rēvalda maksātnespējas procesa administrators Kalvis Vanags, sert. Nr. 00597, prakses vieta Elizabetes iela 45/47-3.stāvs ZAB "VORONCOVS", Rīga, LV-1010, paziņo par Andrim Rēvaldam piederošā nekustamā īpašuma, kas atrodas “Purviņi”, Vānes pag., Kandavas nov., kadastra Nr. 9088 0030 003, un sastāv divām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 90880020081 un 90880030117, kopējā platība 55,4 ha, tajā skaitā mežs 6,8 ha, otro izsoli ar lejupejošu soli.

Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena ir 26 200,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Izsoles solis ir 1000,- EUR. Izsole sāksies 2017. gada 22. martā plkst. 13.00, noslēgsies – 2017. gada 21. aprīlī plkst. 13.00.

printēt Lasīt visu ziņu

Paziņojums par nekustamā īpašuma izsoli

27.04.2017 13:30

Privatizācijas aģentūra pārdod atklātā mutiskā izsolē ar augšupejošu soli nekustamā īpašuma Rūmenes ielā 1, Kandavā, Kandavas novadā, kadastra Nr.9011 001 0410, valsts 1/3 domājamo daļu – izsoles sākumcena EUR 4300.00, nodrošinājums EUR 430.00, izsole 27.04.2017. plkst. 13-30, pieteikšanās termiņš līdz 12.04.2017. plkst. 16-00.

Izsole notiek, ja pirmpirkuma tiesīgās personas neizmanto savas pirmpirkuma tiesības. Pirmpirkuma tiesības ir nekustamā īpašuma kopīpašniekiem. Pieteikumu par pirmpirkuma tiesību realizēšanu var iesniegt viena mēneša laikā no sludinājuma publicēšanas dienas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

printēt Lasīt visu ziņu

Paziņojums par kustamas mantas - automašīnas VW CARAVELLE (valsts reģistrācijas numurs KF 3452) pārdošanu par brīvu cenu

22.03.2017 12:00 - 27.03.2017 - 11:00

Kandavas novada dome organizē kustamās mantas - automašīnas VW CARAVELLE (valsts reģistrācijas numurs KF 3452) pārdošanu par brīvu cenu. Pārdošanas cena EUR 13650,00.
Pieteikums par kustamās mantas pirkšanu iesniedzams Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā līdz 2017. gada 22. martam plkst.12.00. Ja līdz norādītajam laikam pieteikušies vairāki pircēji, starp tiem tiek rīkota izsole.
Ja piesakās viens pircējs, ar to tiek slēgts līgums par sludinājumā minētās kustamās mantas pārdošanu. Samaksa veicama vienas nedēļas laikā no pārdošanas līguma noslēgšanas dienas.
Kustamo mantu var apskatīt iepriekš sazinoties ar Kandavas novada domi un vienojoties par apskates laiku. Tālrunis uzziņām 63107365.
Kārtību, kādā veicama kustamas mantas pārdošana skatīt šeit.
Attēlu skatīt šeit

Sludinājums publicēts 02.03.2017.

Kandavas novada dome rīko nomas tiesību izsoli nedzīvojamai telpai - šķūnim Nr.6 ar kopējo platību 6,7 m2, Ķiršu ielā 12A, Kandavā, Kandavas novadā

13.02.2017 11:10 - 11:20

Kandavas novada dome rīko Kandavas novada domei piederošajai nedzīvojamai telpai- šķūnim Nr.6 ar kopējo platību 6,7 m2, Ķiršu ielā 12A, Kandavā, Kandavas novads, kadastra apzīmējums 9011 001 0953 001 006, un 67/309 zemes domājamām daļām, nomas tiesību izsoli. 
Nedzīvojamās telpas nosacītā nomas maksa - 0,35 euro/m2 mēnesī, papildus maksājot pievienotās vērtības nodokli

Izsoles solis 0,02 par 1m2.
Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada 13. februārī plkst.11:10, Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.

Pieteikums par piedalīšanos izsolē iesniedzams Kandavas novada domē  Dārzā ielā 6, Kandavā 202.kabinetā līdz 2017. gada 10.februārim plkst.12:00.

  Nomas tiesību izsoles noteikumus skatīt šeit.

  Līguma projektu skatīt šeit.

  Sludinājums publicēts:06.02.2017.

Kandavas novada dome rīko kustamās mantas pasažieru autobusa Mercedes Benz, valsts reģistrācijas numurs GG 9548, izsoli

21.02.2017 11:00 - 11:10

Izsoles objekta sākumcena EUR 2300,00. Izsoles nodrošinājums - EUR 230,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada 21. februārī plkst. 11:00 Kandavas novada domē Dārza ielā 6, Kandavā.
Iesniegums par dalību Izsolē iesniedzams Kandavas novada domē līdz 2017. gada 20. februārim plkst.12:00, nodrošinājums iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv. Izsoles objektu var apskatīt iepriekš sazinoties ar Kandavas novada domi un vienojoties par apskates laiku. Tālrunis uzziņām 63107375.
Izsoles noteikumus skatīt šeit.

  Sludinājums publicēts 06.02.2017.

Kandavas novada dome rīko nekustamā īpašuma „Kazenes”, Cēres pagasts, Kandavas novads otro Izsoli

20.03.2017 11:00 - 20.02.2017 - 11:10

Nekustamais īpašums „Kazenes”, Cēres pagasts, Kandavas novads (kadastra numurs 9044 002 0149) sastāv no neapbūvēta zemes gabala ar kopējo platību 4,49 ha, tajā skaitā meža zeme 2,0 ha.
Izsoles objekta sākumcena EUR 10000,00 Izsoles nodrošinājums – EUR 1000,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada 20. martā plkst.11:00 Kandavas novada domē, Dārza ielā 6, Kandavā.
Iesniegums par vēlmi piedalīties Izsolē iesniedzams līdz 2017. gada 17. martāam nodrošinājums iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, A/S “SEB banka”, bankas kods UNLALV2X. Tālrunis uzziņām 63107366.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.
Fotoattēlus skatīt šeit.
Karti skatīt šeit.
Meža taksāciju skatīt šeit.
Sludinājums publicēts 06.02.2017.

 

Kandavas novada dome rīko kustamās mantas automašīnas VW CARAVELLE (valsts reģistrācijas numurs KF 3452) otro izsoli

13.02.2017 11:00 - 11:10

Kandavas novada dome rīko kustamās mantas - automašīnas  VW CARAVELLE (valsts reģistrācijas numurs KF 3452) otro izsoli. Izsoles objekta sākumcena EUR 17200,00. Izsoles nodrošinājums - EUR 1720,00. Izsole ar augšupejošu soli notiks 2017. gada 13. februārī plkst. 11:00 Kandavas novada domē Dārza ielā 6, Kandavā.
Iesniegums par dalību Izsolē iesniedzams Kandavas novada domē līdz 2017. gada 10. februārim plkst.12:00, nodrošinājums iemaksājams Kandavas novada domes norēķinu kontā Nr. LV73UNLA0011010130573, AS "SEB banka", bankas kods UNLALV2X.
Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Kandavas novada domes mājaslapā www.kandava.lv. Izsoles objektu var apskatīt iepriekš sazinoties ar Kandavas novada domi un vienojoties par apskates laiku. Tālrunis uzziņām 63107375.

Izsoles noteikumus skatīt šeit.

  Sludinājums publicēts 12.01.2017.

 

Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Sazinies ar Kandavas novada domiKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes Radio

Jaunākās galerijas


back to top