faceboktwitteryoutubedraugiem.lv
lapas galvaKandavas novads
dzīvo ar garšu!

PAŠVALDĪBAS ATBALSTS UZŅĒMĒJIEM

Uzņēmējdarbību atbalstoši pasākumi Kandavas novadā: 
1) Nodokļu atlaides: Nekustamo īpašumu nodoklim un telpu nomas maksām; 
2) Kandavas novada uzņēmēji atbrīvoti no nodevu maksas, tirgojoties novada kultūras pasākumos un gadatirgos; 
3) Pašvaldība piešķir dzīvojamo telpu iestādes/uzņēmuma kvalificētiem speciālistiem uz darba tiesisko attiecību laiku; 
4) Pašvaldības līdzfinansējums vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai vai restaurācijai, balkonu atjaunošanai vai restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai (arī uzņēmumiem).


Aktivitātes uzņēmējdarbības atbalstam Kandavas novadā: 
1) Konkurss “Diženi Kandavas novadā” (iepriekš “Sakoptākā sēta Kandavas novadā); 
2) Uzņēmēju, tūrisma nozares darbinieku un citu interesentu pieredzes apmaiņas braucieni 1-2x gadā; 
3) Semināru organizēšana uzņēmējiem;


Organizācijas, iestādes uzņēmēju atbalstam Kandavas novadā: 
1) Kandavas novada domē uzņēmējdarbības konsultants; 
2) Kandavas Pieaugušo izglītības un uzņēmējdarbības atbalsta centrs; 
3) Biedrība "Kandavas Partnerība" (LEADER projekti); 
4) Fonds “Kandavas Ģilde”; 
5) Kandavas novada pašvaldība ir pievienojusies Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) Jūrmalas Biznesa inkubatoram un mūsu novada uzņēmēji var izmantot Biznesa inkubatora pakalpojumus.


Pašvaldības komunikācijas kanāli ar novada uzņēmējiem:
1) Tiek organizētas regulāras domes vadības tikšanās ar novada uzņēmējiem (2017.gadā- 4x); 
2) Pašvaldības mājaslapā ir sadaļa “Uzņēmējdarbība”; 
3) Pašvaldības informatīvajā izdevumā “Kandavas Novada Vēstnesis” ir sadaļa “Vārds uzņēmējam”; 
4) Tiek organizēts konkurss “Diženi Kandavas novadā”, pieredzes apmaiņas braucieni, semināri un aptaujas, lai uzzinātu uzņēmēju viedokli dažādos jautājumos; 
5) E-pasts, telefons, klātienes konsultācijas.

printēt

Ielu tirdzniecības atļauju saņemšana

Lai saņemtu pašvaldības saskaņojumu ielu tirdzniecību vietas iekārtošanai, ielu tirdzniecības dalībnieks vai ielu tirdzniecības organizators iesniedz iesniegumu Kandavas novada domē vai attiecīgajā pagasta pārvaldē. Ielu tirdzniecības atļauju izsniedz uz pieprasīto laiku, bet ne ilgāk kā uz vienu gadu. 

Par ielu tirdzniecību publiskās vietās jāmaksā nodeva pašvaldības vai Kultūras pārvaldes budžetā.

Nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas:
1.  personas ar 1. un 2. grupas invaliditāti;
2. fiziskas personas, kuras savu dzīvesvietu deklarējušas Kandavas novada teritorijā, kā arī juridiskas personas, kuras reģistrējušas saimniecisko darbību Kandavas novada teritorijā veic tirdzniecību sporta, kultūras vai atpūtas pasākumu norises laikā  pašvaldības īpašumā  esošajā teritorijā (gadatirgi, novada svētki, sporta svētki, pagastu svētki), uzrādot izziņu par deklarēto dzīvesvietu vai uzņēmuma reģistrācijas apliecību.

Ielu tirdzniecības atļauja

Ielu tirdzniecības organizēšanas atļauja

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.2 „Par ielu tirdzniecības vietu ierīkošanas saskaņošanu ar Kandavas novada domi, ielu tirdzniecības organizēšanas kārtību un tirgus statusa piešķiršanu Kandavas novadā”

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā” 

Informācija aktualizēta 21.09.2017

printēt

Atļaujas saņemšana publiska pasākuma rīkošanai pašvaldības teritorijā

Nodeva par izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošanu pašvaldībai piederošajos parkos, skvēros un laukumos:
1. Izklaidējoša rakstura pasākumu sarīkošana pieaugušajiem (viens pasākums): 10,00 EUR
2. Maksas atrakcijas vieta (viena): 5,00 EUR
3. Cirka viesizrādes vieta: 5,00 EUR

Nodeva maksājama pirms izklaidējoša rakstura pasākuma rīkošanas, nodevas  maksātāji ir personas, kuras rīko izklaidējoša rakstura pasākumus publiskās vietās Kandavas novada teritorijā. Nodevas iekasēšanu veic Kultūras pārvalde, nodeva iemaksājama Kultūras pārvaldes budžetā.

Nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas:
1. no nodevas atbrīvotas pašvaldības finansētās iestādes, kas rīko izklaidējoša rakstura  pasākumus;
2. bezmaksas (labdarības) pasākumu organizētāji;
3. reliģiska pasākuma organizētāji.

Kandavas novada domes iekšējie NOTEIKUMI  „Par atļaujas izsniegšanu publisku pasākumu rīkošanai”

Iesniegums publiska pasākuma rīkošanai Kandavas pilsētā un/vai Kandavas novada pagastā

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.11 „Par pašvaldības nodevām Kandavas novadā” 

Informācija aktualizēta 30.04.2019.

printēt

Reklāmas un izkārtņu saskaņošana

Nodeva par īslaicīgas reklāmas (visu veidu īslaicīga informācija, kuras eksponēšanas laiks nav ilgāks par 1 mēnesi – afišas, sludinājumi u.c. informatīvi materiāli) izvietošanu publiskās vietās, kas saskaņotas ar pašvaldību uz laiku līdz 1 mēnesim: 2,00 EUR. 

Nodevu maksātāju kategorijas, kuras atbrīvotas no nodevu samaksas:
1.  juridiskas personas, ja ar izvietoto vizuālo informāciju publiskā ārtelpā un vietās (t.sk. ēku fasādes) informē par tās veikto darbību un minētā informācija izvietota tieši pie attiecīgās juridiskās personas komercdarbības veikšanas vietas;
2. kapitālsabiedrības, kurās visas kapitāldaļas pieder pašvaldībai un iestādes, kuras veic pašvaldības autonomās funkcijas;
3. fiziskas un juridiskas personas, kuras reklamē labdarības pasākumus un pasākumus, kuri nav saistīti ar komercdarbību.

printēt Lasīt visu ziņu

Dzīvojamo telpu piešķiršana uzņēmuma kvalificētam speciālistam uz darba tiesisko attiecību laiku

Pašvaldība izīrē pašvaldībai piederošo dzīvojamo telpu kvalificētiem speciālistiem ar profesionālo vai augstāko izglītību pašvaldības attīstības programmā ietvertās attīstāmajās nozarēs:
     1. Lauksaimniecības nozarē;
     2. Pakalpojuma sniegšanas nozarē;
     3. Rūpniecības nozarē;
     4. Tūrisma nozarē;
     5. Izglītības un sporta nozarē;
     6. Kultūras nozarē;
     7. Veselības un sociālo pakalpojumu nozarē;
     8. Mežsaimniecības nozarē.

Iesniegums dzīvokļu komisijai

Kandavas novada domes saistošie noteikumi Nr.10 „Par Kandavas novada pašvaldības palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

Informācija aktualizēta 21.09.2017

printēt

Nekustamā īpašuma nodokļu nomaksa

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi tiek piešķirti:
1. saimnieciskās darbības veicējiem par ēku, kas iekļauta Valsts un vietējās nozīmes aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā, ja saimnieciskās darbības veicējs iepriekšējā gadā ieguldījis līdzekļus visa jumta un/vai fasāžu atjaunošanā– piešķir nodokļa atvieglojumu par ēku 25% apmērā;
2. saimnieciskās darbības veicējiem, kuri iepriekšējā taksācijas gadā ir izveidojuši jaunas darbavietas, piešķir nodokļa atvieglojumu par ēku un tai piekritīgo zemi:
     2.1. 50% apmērā, ja izveidotas 3-10 jaunas darbavietas;
     2.2. 70% apmērā, ja izveidotas 10 un vairāk jaunas darbavietas;
     2.3. Darbinieku, kuri augstākminēti, ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu;
3. jaundibinātiem saimnieciskās darbības veicējiem piešķir nodokļa atvieglojumu 50% apmērā par ēku un tai piekritīgo zemi, vienlaicīgi izpildot minētos nosacījumus:
     3.1. uzņēmums reģistrēts iepriekšējā taksācijas gadā;
     3.2. ir radītas ne mazāk kā 3 darbavietas;
     3.3. darbinieku, kuri minēti 7.6.1. un 7.6.2.apakšpunktos, ikmēneša vidējā darba samaksa nav mazāka par valstī noteikto minimālo darba algu; 

printēt Lasīt visu ziņu
Kandavas novada nedēļas notikumi
Pasākumu kalendārs
<>
Kandavas novada ceļu karte.Ziņo par pārkāpumiemLatvija.lvKandavas novada vēstnesisKandavas novada domes ziņas Kurzemes RadioKandavas himna

Jaunākās galerijas


back to top